สำนักงานเทศบาลตำบลจอมพลเจ้าพระยา จังหวัดระยอง

สำนักงานเทศบาลตำบลจอมพลเจ้าพระยา จังหวัดระยอง

หมวดหมู่: หน่วยงานราชการ, 03/11/2014, 16:15, ชม: 1,930 ครั้ง

สำนักงานเทศบาลตำบลจอมพลเจ้าพระยา จังหวัดระยอง

ประวัติความเป็นมาสำนักงานเทศบาลตำบลจอมพลเจ้าพระยา จังหวัดระยอง
ในปี พ.ศ.2523 ได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทย จัดตั้งเป็นสุขาภิบาลตำบลจอมพลเจ้าพระยา จังหวัดระยอง ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 97 ตอนที่ 115 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2523 โดยจัดตั้งชุมชนจากหมู่บ้านหนองค้างคาว และบริเวณโดยรอบซึ่งเป็นหมู่ที่ 3 ในจำนวน 4 หมู่บ้านของตำบลตาสิทธิ์ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง รวมมีพื้นที่ประมาณ 2.84 ตารางกิโลเมตร ต่อมาในปี พ.ศ.2542 ได้มีพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 116 ตอนที่ 9 ก ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2542  การตั้งถิ่นฐานและการประกอบอาชีพของประชาชน   ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลจอมพลเจ้าพระยา คนโดยทั่วไปเรียกว่า ชาวบ้านโรงงานน้ำตาลตะวันออก ชาวบ้านมีการประกอบอาชีพทางเกษตรกรรม มีผลผลิตหลัก ได้แก่ สับปะรด ยางพารา มะม่วง ขนุน พืชสวนและการเลี้ยงสัตว์ มีการขนส่งผลผลิตเกษตรกรรมเข้าสู่เมือง และขนส่งต่อไปยังที่อื่นๆ อาชีพส่วนใหญ่ของประชากรในเขตเทศบาล คือ พาณิชยกรรม และทำงานตามโรงงานอุตสาหกรรม ทั้งในเขตเทศบาลและนอกเขต ตามพื้นที่เขตอำเภอใกล้เคียงสำนักงานเทศบาลตำบลจอมพลเจ้าพระยา จังหวัดระยอง

สถานที่ติดต่อสำนักงานเทศบาลตำบลจอมพลเจ้าพระยา จังหวัดระยอง
ที่อยู่ หมู่ที่ 3 ตำบลตาสิทธิ์ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์ 21140
โทรศัพท์ : 0-3896-4099
แฟกซ์ : 0-3896-4176
E-mail : admin@jompollocal.go.th
website : www.jompollocal.go.th

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ