เทศบาลตำบลชุมแสง จังหวัดระยอง

เทศบาลตำบลชุมแสง จังหวัดระยอง

หมวดหมู่: หน่วยงานราชการ, 03/11/2014, 17:41, ชม: 1,248 ครั้ง

เทศบาลตำบลชุมแสง จังหวัดระยอง

เทศบาลตำบลชุมแสง เดิมจัดตั้งเป็นสุขภิบาลชุมแสง กิ่งอำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง โดยประกาศกระทรวงมหาดไทย จัดตั้งสุขขาภิบาล ตำบลขุมแสง เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2530 ประกาศราชกิจจรนุเบกขา เล่มที่ 104 ตอนที่ 110 ลง วันที่ 11 มิถุนายน 2530

เทศบาลตำบลชุมแสงเป็นเทศบาลชั้น 7 ได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลชุมแสงเป็นเทศบาลตำบลชุมแสง เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลง ฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 ซึ่งหระกาศในราชกิจจานุเบกขา ฉบับเล่มที่ 116 ตอนที่ 9 ก วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2542

สภาพทั่วไปของเทศบาลตำบลชุมแสง
เทศบาลตำบลชุมแสง ตั้งอยู่ถนน บ้านบึง – แกลง หมู่ 5 ตำบลชุมแสง อำเภอ
วังจันทร์ จังหวัดระยอง 21210 โทรศัพท์ 0-3866-6251, 0-3866-6506-7 FAX 0-3866-6507

ลักษณะที่ตั้ง/อาณาเขต/ภูมิอากาศ
ทิศเหนือ จากหลักเขตที่ 1 เป็นเส้นเรียบริมคลองน้ำดำ ถึงหลักเขตที่ 2
ทิศตะวันออก จากหลักเขตที่ 2 เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ถึงหลักเขตที่ 5
ทิศใต้ จากหลักเขตที่ 6 เป็นเส้นขนานกับศูนย์กลางทางหวงแผ่นดินหมายเลข 344
(บ้านบึง-แกลง) ถึงหลักเขตที่ 7
ทิศตะวันตก จากหลักเขตที่ 7 เป็นเส้นขนานกับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 344 (บ้านบึง-แกลง) ถึงหลักเขตที่ 9

ลักษณะภูมิอากาศ
เป็นแบบร้อนชื้น ประกอบด้วยฤดูฝน ฤดูร้อน ฤดูหนาว

เทศบาลตำบลชุมแสง จังหวัดระยอง

สถานที่ติดต่อเทศบาลตำบลชุมแสง จังหวัดระยอง
หมู่ 5 ตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง 21210
โทรศัพท์ : 038-666-507 ,038-666-506,038-666-251,038-888-066
โทรสาร : 038-888-066 กด 108
เว็บไซต์ www.chumsangcity.go.th

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ