องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง จังหวัดระยอง

องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง จังหวัดระยอง

หมวดหมู่: หน่วยงานราชการ, 03/11/2014, 17:52, ชม: 1,351 ครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง จังหวัดระยอง

ประวัติความเป็นมาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง จังหวัดระยอง ตำบลชุมแสง เดิมเป็นส่วนหนึ่งของตำบลกระแสบน อำเภอแกลง ต่อมาในปี 2516 ได้แยกตัวออกเป็นตำบลชุมแสง และเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2520 ได้มีการจัดตั้งกิ่งอำเภอวังจันทร์ ตำบลชุมแสง อยู่ในเขตปกครองของกิ่งอำเภอวังจันทร์ และเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2534 กิ่งอำเภอวังจันทร์ ได้ยกฐานะเป็นอำเภอจึงเป็นตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์ มาจนถึงปัจจุบัน ตำบลชุมแสงประกอบด้วย 8 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านชุมแสง หมู่ 2 บ้านสันติสุข หมู่ 3 บ้านคลองไผ่ หมู่ 4 บ้านหนองม่วง หมู่ 5 บ้านเขาตาอิ๋น หมู่ 6 บ้านแก่งหวาย หมู่ 7 บ้านวังโพลง หมู่ 8 บ้านมะงั่ว

คำขวัญองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง จังหวัดระยอง
บ้านพออยู่พอกิน ถิ่นยางพารา ล้ำค่าสวนผลไม้ สดใสอ่างประแสร์ งามแท้ประเพณีองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง จังหวัดระยอง

สภาพทั่วไปองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง
องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงอยู่ในเขตภาคตะวันออกของประเทศไทย ตั้งอยู่เลขที่ ๔๐๐ หมู่ที่ ๑ ถนนบ้านบึง – แกลง ตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง อยู่ทางทิศตะวันออกของที่ว่าการอำเภอวังจันทร์ ประมาณ ๒ กิโลเมตร และห่างจากตัวจังหวัดระยอง ประมาณ ๔๕ กิโลเมตร

อาณาเขตองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง
องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงมีเนื้อที่ ๑๓๔.๓๐๒ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๘๓,๙๓๙ ไร่ มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลต่างๆ ดังนี้คือ

ทิศเหนือ ติดกับตำบลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี
ทิศใต้ ติดกับตำบลพลงตาเอี่ยม อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง
ทิศตะวันออก ติดกับตำบลชำฆ้อ,เขาน้อย อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง
ติดกับตำบลกระแสร์บน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
ทิศตะวันตก ติดกับตำบลบางบุตร,หนองบัว อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง
ติดกับตำบลป่ายุบใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง
มีภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มสลับเนินเขา และโดยทั่วไปเป็นดินร่วนปนทราย และดินลูกรัง พื้นที่เกษตรกรรมส่วนใหญ่เป็นสวนผลไม้ และสวนยางพารา

เขตการปกครอง
ตำบลชุมแสงประกอบด้วยหมู่บ้าน ๘ หมู่บ้าน
– จำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงเต็มทั้งหมู่บ้าน ๖ หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ ๒,๓,๔,๖,๗,๘
– จำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงบางส่วน ๒ หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ ๑,๕
– ท้องถิ่นอื่นในตำบล เทศบาลตำบลจำนวน ๑ แห่งคือ เทศบาลตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง

สถานที่ติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง จังหวัดระยอง
ที่อยู่ 400 ม.1 ตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง 21140
โทรศัพท์ : 0-3888-8276
โทรสาร : 0-3888-8276
website : www.chumsaeng.go.th

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ