องค์การบริหารส่วนตำบลตะพง จังหวัดระยอง

องค์การบริหารส่วนตำบลตะพง จังหวัดระยอง

หมวดหมู่: หน่วยงานราชการ, 03/11/2014, 18:24, ชม: 3,108 ครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลตะพง จังหวัดระยอง

ตั้งอยู่เลขที่ 153/29 หมู่ที่ 12 ตาบลตะพง อาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง อยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัดระยอง อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองระยองประมาณ 12 กิโลเมตร ใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณ 15 นาที ในการเดินทางจากอำเภอเมืองระยองมีอาณาเขตดังนี้
ทิศเหนือ อาณาเขตติดต่อกับ ตาบลบ้านแลง
ทิศใต้ อาณาเขตติดต่อกับ ชายฝั่งทะเลอ่าวไทย
ทิศตะวันออก อาณาเขตติดต่อกับ ตาบลเพและตาบลกะเฉด
ทิศตะวันตก อาณาเขตติดต่อกับ ตาบลเชิงเนิน

เนื้อที่ ตำบลตะพงมีเนื้อที่ประมาณ 55.93 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 34,955 ไร่ โดยมีพื้นที่การเกษตร 15,850 ไร่ สภาพพื้นที่และลักษณะภูมิประเทศของตาบลตะพง โดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่มสลับกับที่ดอนลูกฟูกมีภูเขาอยู่ทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือของตาบล มีชื่อเรียกว่าเขายายดาและเขาพระบาทซึ่งเป็นต้นกาเนิดของคลองหลายสาย อาทิเช่น คลองตะพง , คลองยายดา , คลองตะเคียน เป็นต้น คลองเหล่านี้ไหลมาจากภูเขาผ่านตาบลตะพงลงสู่ทิศใต้ซึ่งติดกับทะเลอ่าวไทย ซึ่งเป็นชายหาดที่สวยงาม ( หาดแม่ราพึง )นับเป็นแหล่ง ท่องเที่ยวที่สาคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดระยองและของภาคตะวันออกองค์การบริหารส่วนตำบลตะพงองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง2

คำขวัญของตาบลตะพง
“ หาดแม่ราพึงสวยสะอาด ตลาดผลไม้มากมี เขียวขจีเขายายดา กะปิน้าปลามีชื่อ นามเลื่องลือคือตะพง ”
จาน

สถานที่ติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง จังหวัดระยอง
ที่อยู่ 153/29 หมู่ 12 ตำบลตะพง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
เบอร์โทร 038-664053, 038-645366-8
แฟกซ์ 038-664053 ต่อ 100
website : www.tapong.go.th

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ