องค์การบริหารส่วนตำบลกะเฉด จังหวัดระยอง

องค์การบริหารส่วนตำบลกะเฉด จังหวัดระยอง

หมวดหมู่: หน่วยงานราชการ, 03/11/2014, 18:30, ชม: 879 ครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลกะเฉด จังหวัดระยอง

ประวัติความเป็นมาองค์การบริหารส่วนตำบลกะเฉด จังหวัดระยอง  ตำบลกระเฉดตามประวัติเดิมเป็นเมือง หลักอยู่ในเขตอำเภอแกลง แขวงเมืองจันทร์ ได้ตั้งเป็นตำบลเมื่อประมาณปี พ.ศ.2430 ซึ่งประกอบด้วย 3 หมู่บ้าน คือ ม.1 บ้านธงหงษ์ ม.2 บ้านยายจั่น ม.3 บ้านแกลงบน และยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2538 ปัจจุบันนี้แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 10 หมู่บ้าน

ที่ตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลกะเฉด จังหวัดระยอง
องค์การ บริหารส่วนตำบลกะเฉด มีสำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 5/4 หมู่ 1 ตำบลกะเฉด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์ 21100 ห่างจากอำเภอเมืองระยองเป็นระยะทางประมาณ 33 กิโลเมตร

เนื้อที่องค์การบริหารส่วนตำบลกะเฉด จังหวัดระยอง
องค์การบริหารส่วนตำบลกะเฉด มีเนื้อที่ประมาณ 57,500 ไร่ หรือประมาณ 92 ตร.กม.องค์การบริหารส่วนตำบลกะเฉด จังหวัดระยองlogo

ภูมิประเทศองค์การบริหารส่วนตำบลกะเฉด จังหวัดระยอง
สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มสลับเนินเขา มีลำคลองที่สำคัญ 1 สาย ลำคลอง ตอนบนเรียกว่า “คลองกะเฉด” ลำคลองตอนล่าง เรียกว่า “คลองแกลง”

อาณาเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกะเฉด จังหวัดระยอง
ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย ตำบลพลงตาเอี่ยม และ ตำบลวังจันทร์
ทิศตะวันออก ติดต่อกับตำบลวังจันทร์ อำเภอวังจันทร์ ตำบลวังหว้าตำบลห้วยยาง ตำบลสองสลึง และตำบลชากพง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
ทิศตะวันตก ติดต่อกับตำบลแกลง ตำบลสำนักทอง อำเภอเมืองระยอง ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง
ทิศใต้ ติดต่อกับเทศบาลตำบลแกลงกะเฉด ตำบลแกลง อำเภอเมืองระยอง และตำบลชากพง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

เขตการปกครององค์การบริหารส่วนตำบลกะเฉด จังหวัดระยอง
องค์การ บริหารส่วนตำบลกะเฉด ได้เปลี่ยนแปลงฐานะจากสภาตำบล เป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2538 ซึ่งแบ่งการปกครองออกเป็น 10 หมู่บ้าน ดังนี้
หมู่ที่ 1 บ้านธงหงส์
หมู่ที่ 2 บ้านสมานมิตร
หมู่ที่ 3 บ้านแกลงบน
หมู่ที่ 4 บ้านจันดี
หมู่ที่ 5 บ้านชะแวะ
หมู่ที่ 6 บ้านตะพุนทอง
หมู่ที่ 7 บ้านคุสามเบี้ย
หมู่ที่ 8 บ้านปิ่นทอง
หมู่ที่ 9 บ้านคลองน้อย
หมู่ที่ 10 บ้านหนองหงส์

องค์การบริหารส่วนตำบลกะเฉด จังหวัดระยอง

สถานที่ติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลกะเฉด จังหวัดระยอง
ที่อยู่ 5/4 ม.19 ตำบลกะเฉด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21100
โทรศัพท์ : 038-634-400
โทรสาร : 038-634-205
อีเมล: office@kached.go.th
website : www.kached.go.th
facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลกะเฉด

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ