องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแลง จังหวัดระยอง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแลง จังหวัดระยอง

หมวดหมู่: หน่วยงานราชการ, 03/11/2014, 20:36, ชม: 1,480 ครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแลง จังหวัดระยอง

ประวัติความเป็นมาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแลง จังหวัดระยอง
ตำบลบ้านแลงเมื่อสมัยก่อนนั้นในหมู่บ้านมีหินศิลาแลงเป็นจำนวนมาก ชาวบ้านจึงเรียกว่า “บ้านแลง” และเมื่อยกฐานะเป็นตำบลจึงตั้งชื่อว่า “ตำบลบ้านแลง” ปัจจุบันตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดระยอง มีหมู่บ้านในเขตการปกครอง 7 หมู่บ้าน

คำขวัญบ้านแลง
“บ้านแลงแหล่งต้นน้ำลำธารป่า โบสถ์พระปางค์ครั้งอยุธยาค่ายิ่งใหญ่ พระพุทธบาทวัฒนธรรมรวมน้ำใจ ถิ่นผลไม้ลือเลื่องเมืองระยอง”

ที่ตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแลง จังหวัดระยอง ตำบลบ้านแลง เป็นตำบลหนึ่งในอำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ตั้งอยู่ห่างเทศบาลเมืองระยอง ประมาณ 6 กิโลเมตร
เนื้อที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแลง จังหวัดระยอง
ตำบลบ้านแลงมีเนื้อที่ทั้งสิ้น 19,170 ไร่ หรือ 30.67 ตารางกิโลเมตร แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 7 หมู่บ้าน ดังนี้องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแลง
หมู่ที่ 1 บ้านแลง
หมู่ที่ 2 บ้านก้นหนอง
หมู่ที่ 3 บ้านหนองพญา
หมู่ที่ 4 บ้านขวากลิง
หมู่ที่ 5 บ้านหนองหว้า
หมู่ที่ 6 บ้านตระเกราทอง
หมู่ที่ 7 บ้านหนองหิน
อาณาเขตติดต่อกับตำบลอื่นๆ
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลนาตาขวัญ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลตะพง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลกะเฉด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
ประชากร
ประชากรในตำบลบ้านแลง ในปี 2555 มีจำนวน 6,846 คน แบ่งเป็น ชาย 3,335 คน
(48.70 %) หญิง 3,510 คน (51.25 %) จำนวนครัวเรือนในตำบลบ้านแลง มีทั้งสิ้น 2,298 ครัวเรือน

สถานที่ติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแลง
ที่อยู่ 32/10 ตำบลบ้านแลง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000
โทรศัพท์ :038-914609-10
โทรสาร:038-914609
website : www.banlang-sao.go.th

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ