องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง จังหวัดระยอง

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง จังหวัดระยอง

หมวดหมู่: หน่วยงานราชการ, 03/11/2014, 21:03, ชม: 1,035 ครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง จังหวัดระยอง

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง ตั้งอยู่ด้านทิศตะวันตกของอำเภอแกลง โดยห่างจากอำเภอแกลงประมาณ 10 กิโลเมตร ตามเส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 และถนนสุขุมวิท ตัดผ่านพื้นที่ หมู่ที่ 1 , 4 , 6 และหมู่ที่ 7 ของตำบลห้วยยาง ปัจจุบันที่ทำการขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางตั้งอยู่เลขที่ 69 หมู่ที่ 6 บ้านชากตาด้วง ตำบลห้วยยาง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

2.1 สภาพทั่วไป
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง มีเนื้อที่ 43.2 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 27,000 ไร่ และมีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อตำบลวังหว้า อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
ทิศตะวันออก ติดต่อตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
ทิศใต้ ติดต่อตำบลสองสลึง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง และตำบลชากโดน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
ทิศตะวันตก ติดต่อตำบลกะเฉด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง และตำบลสำนักทอง อำเภอเมือง จังหวัดระยององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง จังหวัดระยอง

2.2 ลักษณะภูมิประเทศ
สภาพพื้นที่เป็นที่ราบเชิงเขาด้านทิศตะวันตกของอำเภอแกลง

2.3 ลักษณะภูมิอากาศ
ช่วงฤดูร้อน ระหว่างเดือนมีนาคมถึงเดือนมิถุนายน
ช่วงฤดูฝน ระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือนตุลาคม
ช่วงฤดูหนาว ระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์

2.4 ทรัพยากรธรรมชาติ
ภูเขา ที่สำคัญ ได้แก่ ภูเขาชากกรูด ภูเขาห้างญวน ควรอนุรักษ์ไว้เป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร
ทรัพยากรน้ำ แหล่งน้ำธรรมชาติ เช่น
– คลองคา ผ่านหมู่ที่ 1,6,7 ยาวประมาณ 2,500 เมตร
– คลองน้ำเขียว ผ่านหมู่ที่ 2 ยาวประมาณ 3,000 เมตร
– คลองห้างญวณ ผ่านหมู่ที่ 5,9 ยาวประมาณ 3,000 เมตร
– คลองหลอด ผ่านหมู่ที่ 3 ยาวประมาณ 1,500 เมตร
– คลองวังด้วน ผ่านหมู่ที่ 4 ยาวประมาณ 1,200 เมตร
– คลองวังหิน ผ่านหมู่ที่ 3,4,6,8 ยาวประมาณ 5,000 เมตร
– คลองประชาสงเคราะห์ ผ่านหมู่ที่ 6 ยาวประมาณ 1,200 เมตร
– คลองเต้าปูนหาย ผ่านหมู่ที่ 5,9 ยาวประมาณ 1,000 เมตร
– คลองวังหว้า ผ่านหมู่ที่ 2,5,9 ยาวประมาณ 5,000 เมตร

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น เช่น อ่างเก็บน้ำ สระน้ำ บ่อโยก บ่อน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค สระน้ำสาธารณะ ดังนี้

1. สระน้ำสาธารณะบ้านนายแจ้ง หมู่ที่ 1 ขนาด 70x80x6 เมตร
2. สระน้ำสาธารณะบ้านนายสอน หมู่ที่ 1 ขนาด 60x80x6 เมตร
3. สระน้ำสาธารณะบ้านคลองคา หมู่ที่ 1 ขนาด 60x80x6 เมตร
4. สระน้ำสาธารณะบ้านน้ำเขียว หมู่ที่ 2 ขนาด 60x80x6 เมตร
5. สระน้ำสาธารณะบ้านห้วยยาง หมู่ที่ 3 ขนาด 100x200x6 เมตร
6. สระน้ำสาธารณะสุดใจ หมู่ที่ 3 ขนาด 70x80x6 เมตร
7. สระน้ำสาธารณะบ้านนายแป๊ด หมู่ที่ 3 ขนาด 70x80x6 เมตร
8. สระน้ำสาธารณะชลประทาน (มาบคลุ้ม-หินลับ) หมู่ที่ 3 ขนาด 100x100x6 เมตร
9. สระน้ำสาธารณะบ้านนายอำนวย หมู่ที่ 3 ขนาด 60x70x6 เมตร
10. สระน้ำสาธารณะบ้านเขาชากกรูด หมู่ที่ 4 ขนาด 80x80x6 เมตร
11. สระน้ำสาธารณะบ้านห้างญวณ (สระที่ 1) หมู่ที่ 5 ขนาด 100x120x6 เมตร
12. สระน้ำสาธารณะบ้านห้างญวณ (สระที่ 2) หมู่ที่ 5 ขนาด 100x120x6 เมตร
13. สระน้ำสาธารณะบ้านห้างญวณ (สระที่ 3) หมู่ที่ 5 ขนาด 100x120x6 เมตร
14. สระน้ำสาธารณะบ้านชากตาด้วง หมู่ที่ 6 ขนาด 60x60x6 เมตร
15. สระน้ำสาธารณะ รพช. หมู่ที่ 8 ขนาด 80x100x6 เมตร
16. สระน้ำสาธารณะบ้านชากพรวด (สระที่ 1) หมู่ที่ 8 ขนาด 100x200x6 เมตร
17. สระน้ำสาธารณะบ้านชากพรวด (สระที่ 2) หมู่ที่ 8 ขนาด 70x80x6 เมตร
18. สระน้ำสาธารณะบ้านท่ามะกัก (สระที่ 1) หมู่ที่ 9 ขนาด 90x90x6 เมตร
19. สระน้ำสาธารณะบ้านท่ามะกัก (สระที่ 2) หมู่ที่ 9 ขนาด 80x80x6 เมตร

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้นและสามารถใช้การได้ ประกอบด้วย
– ฝาย จำนวน 23 แห่ง
– บ่อน้ำตื้น จำนวน 1,021 แห่ง
– บ่อบาดาล จำนวน 23 แห่ง
– บ่อโยก จำนวน 16 แห่ง
– สระน้ำ จำนวน 6 แห่ง

ทรัพยากรป่าไม้ ประกอบด้วย
– เขตพื้นที่ป่าไม้อนุรักษ์ ป่าชุมชน
– เขตพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ
– เขตคงสภาพป่าไม้นอกเขตป่าตามกฎหมาย

สถานที่ติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง จังหวัดระยอง
ตั้งอยู่เลขที่ 69 หมู่ที่ 6 บ้านชากตาด้วง ตำบลห้วยยาง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
โทร 081-3774268
website : www.huay-yang.go.th

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ