องค์การบริหารส่วนตำบลสองสลึง จังหวัดระยอง

องค์การบริหารส่วนตำบลสองสลึง จังหวัดระยอง

หมวดหมู่: หน่วยงานราชการ, 03/11/2014, 21:44, ชม: 1,575 ครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลสองสลึง จังหวัดระยอง

ประวัติองค์การบริหารส่วนตำบลสองสลึง จังหวัดระยอง
ตำบลสองสลึงตั้งอยู่ในเขต อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ปัจจุบันแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 8 หมู่บ้าน เหตุที่ใช้ชื่อตำบลว่าสองสลึงเนื่องจากว่าเมื่อก่อนตำบลนี้มีต้นสองสลึงขึ้น อยู่เป็นจำนวนมาก ต้นสองสลึงเป็นต้นไม้ใหญ่มีร่มเงาให้ผู้คนที่สัญจรไปมาได้พักอาศัย

1. ที่ตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลสองสลึง จังหวัดระยอง
องค์การบริหารส่วนตำบลสองสลึง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอแกลง อยู่ห่างจาก
ที่ทำการอำเภอแกลง ประมาณ 12 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 30,058 ไร่
( 49 ตารางกิโลเมตร )องค์การบริหารส่วนตำบลสองสลึง จังหวัดระยอง

2. อาณาเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสองสลึง จังหวัดระยอง
ทิศเหนือ ติดตำบลห้วยยาง อำเภอแกลง และติดตำบลกะเฉด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
ทิศใต้ ติดตำบลชากโดน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
ทิศตะวันออก ติดตำบลห้วยยาง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
ทิศตะวันตก ติดตำบลชากพง อำเภอแกลง และติดตำบลกระเฉด อำเภอเมืองจังหวัดระยอง

3. ภูมิประเทศองค์การบริหารส่วนตำบลสองสลึง จังหวัดระยอง
สภาพพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลสองสลึง โดยทั่วไปเป็นที่ราบ สลับกับเนินเขาเตี้ย ๆ
ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เหมาะต่อการประกอบอาชีพทางการเกษตร เช่น การทำสวนยางพารา ทำสวนผลไม้

4. การคมนาคมและสื่อสาร
องค์การบริหารส่วนตำบลสองสลึงอยู่ห่างจากอำเภอแกลง 12 กิโลเมตร โดยมีถนนสุขุมวิท
ผ่านกลางตำบลและมีถนนภายในหมู่บ้านเชื่อมต่อกับถนนสุขุมวิท ดังนี้
1. ถนนลาดยางสายอนามัย – เขาซุ้ม
2. ถนนลาดยางสายสองพี่น้อง
3. ถนนลาดยางสายห้วยยาง – เต้าปูนหาย
4. ถนนลาดยางสายวังล่าง – สองสลึง
5. ถนนลาดยางสายหนองเสม็ด – สมอโพรง
6. ถนนลาดยางสายสุขุมวิท – หนองเสม็ด
7. ถนนลาดยางสายซอยครูสว่าง
8. ถนนลาดยางสายซอยไทรเอน
9. ถนนลาดยางสายซอยชาวสวน

การสื่อสาร / โทรคมนาคม องค์การบริหารส่วนตำบลสองสลึง มีตู้โทรศัพท์สาธารณะภายในตำบล จำนวน 10 แห่ง โทรศัพท์พื้นฐานหรือโทรศัพท์บ้านยังไม่ครบทุกครัวเรือน

2)ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลสองสลึง

เขตการปกครอง
องค์การบริหารส่วนตำบลสองสลึง แบ่งเขตการปกครอง ทั้งหมด 8 หมู่บ้าน ดังนี้
1. หมู่ที่ 1 บ้านสองสลึง
2. หมู่ที่ 2 บ้านสองพี่น้อง
3. หมู่ที่ 3 บ้านเนินดินแดง
4. หมู่ที่ 4 บ้านเต้าปูนหาย
5. หมู่ที่ 5 บ้านบ่อทอง
6. หมู่ที่ 6 บ้านหนองเสม็ด
7. หมู่ที่ 7 บ้านห้วยน้ำเขียว
8. หมู่ที่ 8 บ้านไทรเอน

สถานที่ติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลสองสลึง จังหวัดระยอง
ที่อยู่ 00 หมู่ที่ 6ตำบลสองสลึง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
โทร 038-670-373
แฟกซ์ 038-670-373
website : www.songsalueng.go.th

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ