องค์การบริหารส่วนตำบลกระแสบน จังหวัดระยอง

องค์การบริหารส่วนตำบลกระแสบน จังหวัดระยอง

หมวดหมู่: หน่วยงานราชการ, 03/11/2014, 21:52, ชม: 1,719 ครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลกระแสบน จังหวัดระยอง

ประวัติความเป็นมาองค์การบริหารส่วนตำบลกระแสบน  เดิมท้องที่ตำบลกระแสบน เป็นป่าดงพงไพรเป็นเวลาช้านาน ต่อมามีบุคคลกลุ่มหนึ่งอพยพมาจากจังหวัดพิษณุโลกเชื้อสายมอญ มาตั้งถิ่นฐานที่ “หมู่บ้านกระแซ” ในขณะนั้นมีลำคลองไหลผ่านหมู่บ้านสายหนึ่งเรียกว่า แม่น้ำกระแซ ต่อมามีชาวบ้านอพยพมาอยู่มากขึ้น จนเป็นหมู่บ้านใหญ่ และได้มีการเลือกหัวหน้าหมู่บ้านชื่อว่า “ขุนยุทธนา บุญช่วย” ในขณะนั้นไม่มีอำเภอ หรือจังหวัด หมู่บ้านต้องเก็บส่วยไปส่งที่เมืองชลบุรี ต่อมาในปี พ.ศ. 2401 ได้จัดตั้งเป็นตำบลขึ้นเรียกว่า “ตำบลประแส” และชื่อได้ไปคล้ายกับตำบลปากประแสร์ นายอำเภอจึงขอเปลี่ยนชื่อเพื่อให้สะดวกต่อการเรียก จึงเปลี่ยนชื่อเป็น “ตำบลกระแสบน” เพราะตั้งอยู่ตอนต้นของแม่น้ำกระแสร์ และอีกตำบลหนึ่งเรียกว่า ปากน้ำประแสร์ เพราะอยู่ปลายคลอง ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ประกอบไปด้วย14 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านในไร่ หมู่ 2 บ้านรางตาไท หมู่ 3 บ้านกระแสบน หมู่ 4 บ้านชากคอก หมู่ 5 บ้านยางงาม หมู่ 6 บ้านคลองป่าไม้ หมู่ 7 บ้านเขาผักกูด หมู่ 8 บ้านน้ำโจน หมู่ 9 บ้านเขาวังไทร หมู่ 10 บ้านเนินไม้หอม หมู่ 11 บ้านคลองลึก หมู่ 12 บ้านคลองหวาย หมู่ 13 บ้านเนินดินแดง หมู่ 14 บ้านหนองแฟองค์การบริหารส่วนตำบลกระแสบน จังหวัดระยอง

สถานที่ติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลกระแสบน จังหวัดระยอง
ที่อยู่ 99/9 ต.กระแสบน อ.แกลง จ.ระยอง 21110
โทรศัพท์ :0-3899-2040
โทรสาร :0-3899-2040
website : www.krasaebon.go.th

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ