องค์การบริหารส่วนตำบลคลองปูน จังหวัดระยอง

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองปูน จังหวัดระยอง

หมวดหมู่: หน่วยงานราชการ, 03/11/2014, 22:05, ชม: 1,565 ครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองปูน จังหวัดระยอง

ประวัติความเป็นมาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองปูน จังหวัดระยอง
ในสมัยก่อนพื้นที่มีคลองธรรมชาติ มีน้ำไหลผ่านลงสู่ทะเลอ่าวไทย ซึ่งสามารถนำเรือเข้ามาได้ ในสมัยนั้นมีคนจีนนำเรือสำเภาบรรทุกหินปูนมา แล้วกองไว้บริเวณใกล้ ๆ คลองแห่งนี้ เพื่อเอาหินปูนนั้นมาเผาไฟทำเป็นปูนแดง (ปูนที่ใช้กินกับหมาก) ในสมัยนั้นใครจะมาซื้อปูนแดงก็มาซื้อที่นี่ ต่อมาภายหลังได้มีการขุดลอกคลองแห่งนี้ พบคราบปูนเป็นจำนวนมาก จึงเรียกว่า “คลองปูน” ต่อมาได้ยกฐานะเป็นตำบล เรียกว่า ตำบลคลองปูน จนถึงปัจจุบัน

สถานที่ตั้ง  ภูมิประเทศ  ภูมิประเทศขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองปูน เป็นที่ราบลุ่มสลับเนินเขา ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเนินเขา ทางภาคใต้ของตำบลที่ลุ่มติดกับทะเลทางภาคเหนือและภาคกลางของตำบล พื้นที่ส่วนใหญ่เปนที่ราบลุ่มเหมาะกับการเพาะปลูกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองปูน จังหวัดระยอง

อาณาเขตติดต่อ
อาณาเขตขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองปูน
– ทิศเหนือ จรด เทศบาลตำบลทุ่งควายกิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
– ทิศใต้ จรด เทศบาลตำบลปากน้ำประแส อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
– ทิศตะวันออก จรด ตำบลกองดิน ตำบลพังราด อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
– ทิศตะวันตก จรด ตำบลทุ่งความกิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

เนื้อที่
ตำบลคลองปูน
หมู่ที่ 1 บ้านหนองโพรง 2.17 ( ตร.กม.) 1,362 ( ไร่ )
หมู่ที่ 2 บ้านเนินสมบูรณ์ 2.48 ( ตร.กม.) 1,550 ( ไร่ )
หมู่ที่ 3 บ้านคลองปูน 2.88 ( ตร.กม.) 1,800 ( ไร่ )
หมู่ที่ 4 บ้านปากทางหลวง 1.7 ( ตร.กม.) 1,063 ( ไร่ )
หมู่ที่ 5 บ้านเนินยาง 2.7 ( ตร.กม.) 1,693 ( ไร่ )
หมู่ที่ 6 บ้านหนองนาซา 2.24 ( ตร.กม.) 1,406 ( ไร่ )
หมู่ที่ 7 บ้านชายล่าง 3.09 ( ตร.กม.) 1,936 ( ไร่ )
หมู่ที่ 8 บ้านสามแยก 1.47 ( ตร.กม.) 923 ( ไร่ )
หมู่ที่ 9 บ้านหนองเสม็ดแดง 4.25 ( ตร.กม.) 2,912 ( ไร่ )

ตำบลปากน้ำกระแส
หมู่ที่ 3 บ้านดอนมะกอกล่าง 1.26 ( ตร.กม.) 788 ( ไร่ )
หมู่ที่ 4 บ้านนาซา 1.52 ( ตร.กม.) 950 ( ไร่ )
หมู่ที่ 5 บ้านดอนมะกอกบน 1.48 ( ตร.กม.) 925 ( ไร่ )
รวม 12 หมู่บ้าน 27.24 ( ตร.กม.) 17,308 ( ไร่ )

จำนวนประชากร
หมู่ 1 บ้านหนองโพรง 107 ครัวเรือน ประชากรชาย 174 คน ประชากรหญิง 217 คน รวมประชากร391 คน
หมู่ 2 บ้านเนินสมบูรณ์ 131 ครัวเรือน ประชากรชาย 175 คน ประชากรหญิง 195 คน รวมประชากร 370 คน
หมู่ 3 บ้านคลองปูน 214 ครัวเรือน ประชากรชาย 319 คน ประชากรหญิง296 คน รวมประชากร 616 คน
หมู่ 4 บ้านปากทางหลวง 236 ครัวเรือนประชากรชาย 442 คนประชากรหญิง 437 คนรวมประชากร 879 คน
หมู่ 5 บ้านเนินยาง 266 ครัวเรือน ประชากรชาย 378 คน ประชากรหญิง 370 คน รวมประชากร 748 คน
หมู่ 6 บ้าน นาซา 146 ครัวเรือน ประชากรชาย 268 คน ประชากรหญิง 281 คน รวมประชากร 549 คน
หมู่ 7 บ้านชายล่าง 174 ครัวเรือน ประชากรชาย 222 คน ประชากรหญิง 222 น รวมประชากร 444 คน
หมู่ 8 บ้านสามแยก 168 ครัวเรือน ประชากรชาย 134 คน ประชากรหญิง 129 คน รวมประชากร 263 คน
หมู่ 9 บ้านหนองเสม็ดแดง137 ครัวเรือนประชากรชาย 202 คนประชากรหญิง 233 คนรวมประชากร 435 คน
หมู่ 3 บ้านดอนมะกอกล่าง142 ครัวเรือนประชากรชาย 251 คนประชากรหญิง 230 คนรวมประชากร 481 คน
หมู่ 4 บ้าน นาซา 126 ครัวเรือน ประชากรชาย 187 คน ประชากรหญิง 203 คน รวมประชากร 390 คน
หมู่ 5 บ้านดอนมะกอกบน165 ครัวเรือน ประชากรชาย 306 คนประชากรหญิง 294 คนรวมประชากร 600 คน
รวม 2,015 ครัวเรือน ประชากรชาย 3,058 คน ประชากรหญิง 3,107 คน รวมประชากร 6,165 คน

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองปูนมีความหนาแน่นของประชากร โดยเฉลี่ย 227คน/ตารางกิโลเมตร

สถานที่ติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลคลองปูน จังหวัดระยอง
ที่อยู่ เลขที่ 22 หมู่. 3 ตำบลคลองปูน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21170
โทรศัพท์ 0-3888-9333,0-3866-1006
โทรสาร 0-3866-1006
website : www.klongpoon.go.th

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ