สำนักงานเทศบาลตำบลเนินฆ้อ จังหวัดระยอง

สำนักงานเทศบาลตำบลเนินฆ้อ จังหวัดระยอง

หมวดหมู่: หน่วยงานราชการ, 03/11/2014, 22:10, ชม: 1,363 ครั้ง

สำนักงานเทศบาลตำบลเนินฆ้อ จังหวัดระยอง

ตำบลเนินฆ้อได้รับการประกาศขึ้นเป็นตำบลตั้งแต่ปี พ.ศ. 2457 ตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457 พื้นที่แต่เดิมเป็นพื้นที่เนินและราบลุ่มสลับกัน มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลวังหว้า ตำบลชากโดน ตำบลกร่ำ ตำบลห้วยยาง การ ตั้งชื่อตำบลได้ตั้งตามชื่อบ้านเนินฆ้อซึ่งอยู่ในที่เนิน ซึ่งมีต้นฆ้อซึ่งมีลักษณะคล้ายต้นปาล์มที่สูงใหญ่ขึ้นอยู่ตามพื้นที่เป็น จำนวนมากทั่วไปในสมัยก่อน สำหรับในปัจจุบันปรากฏต้นฆ้อน้อยมากจนเกือบไม่หลงเหลือ จนเด็กและเยาวชนในสมัยนี้อาจไม่รู้จักต้นฆ้อ ในสมัยเริ่ม แรกแห่งการจัดการตั้งตำบลนั้นมีหมู่บ้านในเขตการปกครองอยู่ 13 หมู่บ้าน ต่อมาในปี พ.ศ. 2457 ได้ยุบเหลือ 9 หมู่บ้าน ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความสะดวกในการปกครองเนื่องจากเดิมเขตตำบลมีอาณาเขต กว้างใหญ่ นับตั้งแต่ได้มีการจัดตั้งตำบลเนินฆ้อตามประกาศแห่งกฏหมายลักษณะปกครองท้อง ที่เป็นต้นมานับถึงบัดนี้เป็นเวลา 89 ปีสำนักงานเทศบาลตำบลเนินฆ้อ จังหวัดระยองสำนักงานเทศบาลตำบลเนินฆ้อ จังหวัดระยอง

สถานที่ติดต่อสำนักงานเทศบาลตำบลเนินฆ้อ จังหวัดระยอง
ที่อยู่ เทศบาลตำบลเนินฆ้อ หมู่ 3 ตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
โทรศัพท์/โทรสาร: 0 3803-7612
โทรสารอัตโนมัติ: 0 3803-7610
website : www.neunkho.go.th

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ