เทศบาลตำบลชากบก จังหวัดระยอง

เทศบาลตำบลชากบก จังหวัดระยอง

หมวดหมู่: หน่วยงานราชการ, 03/11/2014, 22:17, ชม: 2,280 ครั้ง

เทศบาลตำบลชากบก จังหวัดระยอง

ประวัติความเป็นมาเทศบาลตำบลชากบก จังหวัดระยอง เดิมตำบลชากบกเป็นพื้นที่ที่มีต้นกะบกขึ้นอยู่เป็นจำนวนมาก เมื่อผู้คนอพยพมาอยู่อาศัยจำนวนมากและได้มีการตั้งถิ่นฐานถาวรขึ้น จึงตั้งชื่อ ตำบลว่า “ตำบลชากบก”

สภาพทั่วไป เทศบาลตำบลชากบก มีเนื้อที่ประมาณ 40.02 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 24,698 ไร่

อาณาเขตติดต่อ ดังนี้
ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง
ทิศใต้ ติดต่อกับตำบลตาขัน อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง
ทิศตะวันตก ติดต่อกับตำบลบ้านค่าย อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง
ทิศตะวันออก ติดต่อกับตำบลนาตาขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดระยองเทศบาลตำบลชากบก จังหวัดระยอง

ลักษณะภูมิประเทศ
ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทรายเหมาะแก่การเกษตรกรรม

ลักษณะภูมิอากาศ
ช่วงฤดูร้อน ระหว่างเดือนมีนาคมถึงเดือนมิถุนายน
ช่วงฤดูฝน ระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือนตุลาคม
ช่วงฤดูหนาว ระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์

ทรัพยากรธรรมชาติ
บริเวณที่มีภูเขา ได้แก่ หมู่ที่ 3, 4, 5, 6,7 และหมู่ 10 ที่ควรอนุรักษ์ไว้เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารมีแหล่งน้ำธรรมชาติ (ลำน้ำ, ลำห้วย) 5 สาย

เขตการปกครอง เทศบาลตำบลชากบก
แบ่งเขตการปกครองเป็น 10 หมู่บ้าน ดังนี้
1. หมู่ที่ 1 บ้านชากกอไผ่
2. หมู่ที่ 2 บ้านชากทองหลาง
3. หมู่ที่ 3 บ้านห้วงหิน
4. หมู่ที่ 4 บ้านบึงต้นชัน
5. หมู่ที่ 5 บ้านเขาลอย
6. หมู่ที่ 6 บ้านหนองหว้า
7. หมู่ที่ 7 บ้านมาบตารอด
8. หมู่ที่ 8 บ้านในแถว
9. หมู่ที่ 9 บ้านชากน้ำลึก
10. หมู่ที่ 10 บ้านเจ็ดลูกเนิน
จำนวนประชากร มีทั้งสิ้น 7,549 คน แยกเป็นชาย 3,637 คน เป็นหญิง 3,912 คน จำนวนครัวเรือนมีทั้งสิ้น 2,374 ครัวเรือนมีความหนาแน่นเฉลี่ย 187.79 คน/ตารางกิโลเมตร ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางด้านเกษตรกรรม เช่น การทำสวนยางพารา ทำสวนผลไม้ ทำนา เป็นต้น

สถานที่ติดต่อเทศบาลตำบลชากบก
ที่อยู่ 102 หมู่ 2 ตำบลชากบก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120
โทรศัพท์ : 0-3864-6566
โทรสาร : 0-3864-6567
website : www.chakkabok.go.th

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ