องค์การบริหารส่วนตำบลตาขัน จังหวัดระยอง

องค์การบริหารส่วนตำบลตาขัน จังหวัดระยอง

หมวดหมู่: หน่วยงานราชการ, 03/11/2014, 22:20, ชม: 1,653 ครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลตาขัน จังหวัดระยอง

ประวัติความเป็นมาองค์การบริหารส่วนตำบลตาขัน จังหวัดระยอง
เมื่อประมาณ 200 ปีล่วงมาแล้ว นายขันเป็นครอบครัวแรกที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานทำมาหากิน บริเวณพื้นที่ป่าใกล้บ้านเก่าติดกับแม่น้ำระยอง จนมีลูกหลานสร้างบ้านเรือนเพิ่มมากขึ้น นายขันจึงเป็นบุคคลที่ทุกคนให้ความเคารพนับถือ ต่อมานายขันได้เสียชีวิตด้วยโรคชรา บ้านเรือนได้ขยายออกจนเป็นกลุ่มใหญ่ ทางราชการได้มีนโยบายให้จัดตั้งเป็นหมู่บ้าน เพื่อเป็นการให้เกียรติกับตาขัน จึงตั้งชื่อหมู่บ้านว่า “หมู่บ้านตาขัน” เมื่อแบ่งอาณาเขตตำบลจึงให้ชื่อว่า “ตำบลตาขัน”

ที่ตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลตาขัน จังหวัดระยอง
ตำบลตาขัน อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง มีเนื้อที่ 36.66 ตร.กม หรือ 22,880 ไร่ มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้
– ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลชากบก
– ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลเชิงเนิน
– ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลบ้านค่ายและตำบลหนองตะพาน
– ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลนาตาขวัญองค์การบริหารส่วนตำบลตาขัน จังหวัดระยอง
เขตการปกครององค์การบริหารส่วนตำบลตาขัน จังหวัดระยอง
ตำบลตาขันได้แบ่งเขตการปกครอง ออกเป็น 9 หมู่บ้าน ได้แก่
หมู่ที่ 1 บ้านเก่า
หมู่ที่ 2 บ้านน้ำโลง
หมู่ที่ 3 บ้านหนองคอกหมู
หมู่ที่ 4 บ้านหนองตะแบก
หมู่ที่ 5 บ้านตาขัน
หมู่ที่ 6 บ้านหนองพังงาย
หมู่ที่ 7 บ้านหนองหว้า
หมู่ที่ 8 บ้านคลองคา-หนองฆ้อ
หมู่ที่ 9 บ้านยางขาคีม

จำนวนประชากร (ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2555)
หมู่ที่ 1 1,104 คน
หมู่ที่ 2 492 คน
หมู่ที่ 3 858 คน
หมู่ที่ 4 1,482 คน
หมู่ที่ 5 757 คน
หมู่ที่ 6 999 คน
หมู่ที่ 7 754 คน
หมู่ที่ 8 638 คน
หมู่ที่ 9 679 คน
รวมประชากรตำบลตาขัน 7,763 คน

จำนวนครัวเรือน (ณ เดือนพฤษภาคม 2553)
หมู่ที่ 1 436 ครัวเรือน
หมู่ที่ 2 168 ครัวเรือน
หมู่ที่ 3 352 ครัวเรือน
หมู่ที่ 4 620 ครัวเรือน
หมู่ที่ 5 350 ครัวเรือน
หมู่ที่ 6 465 ครัวเรือน
หมู่ที่ 7 311 ครัวเรือน
หมู่ที่ 8 254 ครัวเรือน
หมู่ที่ 9 207 ครัวเรือน
รวมครัวเรือนในตำบลตาขัน 3,163 ครัวเรือน

สถานที่ติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลตาขัน จังหวัดระยอง
ที่อยู่ 28/3 หมู่ 4 ตำบลตาขัน อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120
โทรศัพท์ 0-3889-5141
แฟกซ์ 0-3889-5141 กด 8
website : www.takhan.go.th

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ