องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะพาน จังหวัดระยอง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะพาน จังหวัดระยอง

หมวดหมู่: หน่วยงานราชการ, 03/11/2014, 22:24, ชม: 1,777 ครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะพาน จังหวัดระยอง

ประวัติความเป็นมาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะพาน จังหวัดระยอง
เมื่อประมาณ 300 กว่าปีเศษ ผู้สูงอายุเล่าต่อกันมาว่าในพื้นที่ซึ่งเป็นที่ตั้งของตำบล เป็นที่ราบลุ่มมีหนองน้ำขนาดใหญ่กินเนื้อที่เป็นบริเวณกว้างหลายร้อยไร่ การสัญจรไปมาของผู้คนในละแวกนี้จึงอาศัยทางน้ำคือใช้เรือ และมีการสร้างสะพานเป็นจำนวนมากหลายแห่ง เพื่อไปมาหาสู่กันของผู้คนในบริเวณรอบ ๆ หนองน้ำ ผู้คนจึงเรียกหนองน้ำนี้ว่า “หนองสะพาน” ต่อมามีการเพี้ยนของสำเนียงเสียงที่เรียกจากหนองสะพานเป็น “หนองตะพาน” และใช้เป็นชื่อเรียกอย่างเป็นทางการมาจนถึงทุกวันนี้

ขนาดและที่ตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะพาน จังหวัดระยอง
ตำบลหนองตะพาน ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของที่ว่าการอำเภอบ้านค่าย มีระยะห่างประมาณ 8 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลต่างๆ ดังนี้
ทิศเหนือ จดตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย
ทิศใต้ จดตำบลน้ำคอก อำเภอเมือง
ทิศตะวันออก จดตำบลตาขัน อำเภอบ้านค่าย
ทิศตะวันตก จดตำบลมาบข่า อำเภอบ้านค่าย

มีพื้นที่ทั้งหมด 24.29 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 15,187 ไร่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะพาน จังหวัดระยอง

ส่ง ภูมิประเทศ
สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปของตำบลหนองตะพานมีลักษณะราบเรียบ และลูกคลื่นลอนลาด มีแม่น้ำที่สำคัญ 1 สาย คือ แม่น้ำระยอง ไหลผ่านพื้นที่ด้านทิศตะวันออกของตำบลหนองตะพาน พื้นที่เหมาะสมกับการปลูกพืชไร่ พืชสวน นาข้าว ประมง และปศุสัตว์ ลักษณะดินส่วนใหญ่เป็นดินร่วนละเอียด ระบายน้ำดี ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติอยู่ในระดับต่ำ

ส่ง สภาพภูมิอากาศ
ลักษณะภูมิอากาศของตำบล มีลักษณะภูมิอากาศจำแนกตามระบบของ Köppen (1931) เป็นแบบฝนเมืองร้อนเฉพาะฤดู (AW) โดยมีฝนตกชุกระยะหนึ่งแล้วเป็นฤดูแล้ง ฤดูฝนกับฤดูแล้งแตกต่างกันอย่างชัดเจน ในเดือนที่แล้งที่สุดจะมีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยน้อยกว่า 60 มิลลิเมตร จากสถิติภูมิอากาศจากสถานีตรวจอากาศจังหวัดระยอง ในรอบ 10 ปี พ.ศ.2542 – 2551 (ตารางที่ 1) สรุปได้ดังนี้
ฤดูฝน ระยะเวลา 8 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเดือนตุลาคม ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายเดือนในช่วงนี้อยู่ระหว่าง 91.2-253.7 มิลลิเมตร
ฤดูแล้ง ระยะเวลา 4 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งในช่วงนี้จะมีฝนตกบ้างเล็กน้อย อยู่ระหว่าง 8.6-35.5 มิลลิเมตร
1) ปริมาณน้ำฝน
จากสถิติปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยจังหวัดระยอง พบว่า ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย คือ 1,314.5 มิลลิเมตรต่อปี ช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์ เป็นระยะที่ฝนตกน้อยโดยในเดือนธันวาคมเป็นเดือนที่ฝนตกน้อยที่สุดเฉลี่ย 8.6 มิลลิเมตร ส่วนช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายนปริมาณฝนตกเพิ่มมากขึ้น และค่อยลดลงถึงช่วงเดือนสิงหาคม แล้วจึงเพิ่มขึ้นอีกในเดือนกันยายน โดยเดือนกันยายนมีปริมาณฝนตกมากที่สุดเฉลี่ย 253.7 มิลลิเมตร
2) อุณหภูมิ
จากสถิติอุณหภูมิเฉลี่ยของจังหวัดระยอง พบว่า มีอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี 28.95 องศาเซลเซียส อุณหภูมิเฉลี่ยรายเดือนต่ำสุดในเดือนธันวาคม ประมาณ 26.92 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิเฉลี่ยรายเดือนสูงสุดในเดือนเมษายนประมาณ 30.63 องศาเซลเซียส อุณหภูมิในแต่ละเดือนแตกต่างกันไม่มากนัก โดยมีค่าสูงสุดในเดือนเมษายน และค่อย ๆ ลดลงในทุกเดือนจนกระทั่งถึงเดือนธันวาคมซึ่งเป็นเดือนที่มีค่าต่ำสุด จากนั้นอุณหภูมิจะค่อย ๆ สูงขึ้นเล็กน้อยจนกระทั่งถึงเดือนเมษายน
3) ความชื้นสัมพัทธ์
จากสถิติความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยของจังหวัดระยอง พบว่า ค่าความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยตลอดปี เท่ากับ 76.67 % ความชื้นสัมพัทธ์จะสูงในช่วงระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม โดยในเดือนกันยายนเป็นเดือนที่มีค่าความชื้นสัมพัทธ์สูงสุดเฉลี่ย 80.8% และช่วงตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนเมษายน ความชื้นสัมพัทธ์จะลดต่ำลง โดยเดือนธันวาคม
4) ความสมดุลน้ำ
จากตัวเลขสถิติข้อมูลสภาพภูมิอากาศ เฉลี่ยในรอบ 10 ปี (พ.ศ.2542-2551) ของจังหวัดระยอง (ตารางที่ 2) เมื่อนำค่าปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย การคายระเหยน้ำ มาวิเคราะห์สภาพสมดุลของน้ำเพื่อการเกษตร (รูปที่ 2) สรุปได้ดังนี้
(1) ช่วงที่ไม่สามารถทำการเพาะปลูกพืชได้โดยอาศัยน้ำฝน อยู่ระหว่างต้นเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมีนาคม เป็นช่วงที่ขาดแคลนน้ำ มีค่าปริมาณน้ำฝนน้อยกว่า 0.5 ของค่าการคายระเหยน้ำ การเพาะปลูกพืชใด ๆ ควรระมัดระวัง และในบริเวณที่ปลูกไม้ผลจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องหาแหล่งน้ำสำรองไว้ เช่น สระน้ำในไร่นา เป็นต้น
(2) ช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายนเป็นช่วงที่มีฝนตกพอประมาณ แม้จะมีค่าปริมาณน้ำฝนสูงกว่า 0.5 ของค่าการคายระเหยน้ำ แต่เนื่องจากในเดือนก่อน ๆ มีปริมาณฝนตกน้อยมาก ทำให้คาดคะเนได้ว่าปริมาณน้ำฝนในช่วงนี้อาจไม่เพียงพอต่อการเพาะปลูก ดังนั้น ในช่วงนี้การเพาะปลูกพืชโดยอาศัยน้ำฝนโดยเฉพาะข้าวหรือพืชไร่ยังไม่มีความเหมาะสม ส่วนการปลูกไม้ผลถ้าเริ่มดำเนินการปลูกใหม่ควรหาแหล่งน้ำสำรองไว้ เช่น สระน้ำในไร่นา เป็นต้น ส่วนในบริเวณที่ปลูกไม้ยืนต้นและไม้ผลที่โตแล้วคาดว่าจะไม่ประสบปัญหาเท่าใดนัก แต่อาจทำให้พืชหยุดชะงักการเจริญเติบโตได้ ถ้าจะให้ได้ผลดีควรหาแหล่งน้ำสำรองไว้ด้วย
(3) ช่วงที่สามารถทำการเพาะปลูกพืชได้โดยอาศัยน้ำฝน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงต้นเดือนพฤศจิกายน โดยที่ในเดือนพฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคมและปลายเดือนสิงหาคมถึงปลายเดือนตุลาคม เป็นช่วงที่มีค่าปริมาณน้ำฝนสูงกว่า 0.5 ของค่าการคายระเหยน้ำ ประกอบกับในเดือนก่อนมีฝนตกลงมาบ้าง แม้ในเดือนสิงหาคมจะมีปริมาณน้ำฝนน้อยลงแต่ดินอุ้มน้ำไว้เต็มที่ทำให้มีปริมาณน้ำมากเกินพอไปจนถึงต้นเดือนพฤศจิกายน ซึ่งแม้จะมีฝนตกน้อยแต่ในดินยังมีความชื้นสะสมอยู่มากพอที่พืชจะนำไปใช้ประโยชน์ได้ จึงคาดคะเนได้ว่าในช่วงนี้เป็นช่วงที่เหมาะสมสำหรับการปลูกพืชโดยอาศัยน้ำฝน

สถานที่ติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะพาน จังหวัดระยอง
ที่อยู่ ตำบลหนองตะพาน อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120
Tel : 0-3802-5224
Fax : 0-3802-5225
Email : nongtaphan@hotmail.com
website : www.nongtaphan.go.th

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ