องค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก จังหวัดระยอง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก จังหวัดระยอง

หมวดหมู่: หน่วยงานราชการ, 03/11/2014, 22:29, ชม: 2,585 ครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก จังหวัดระยอง

ประวัติความเป็นมาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก จังหวัดระยอง
ตำบลหนองละลอกเป็นตำบลเก่าแก่มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2457 ที่มาของตำบลหนองละลอก ในอดีตมีหนองน้ำขนาดใหญ่อยู่ที่หมู่ 3 บ้านหนองละลอก มีต้นกระรอกล้อมรอบหนองน้ำ เมื่อมีลมพัดน้ำในหนองจะเป็นคลื่นชาวบ้านจึงเรียกกันว่า “หนองละลอก”ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอบ้านค่าย ประกอบด้วย 11 หมู่บ้าน ได้แก่
หมู่ 1 บ้านคลองน้ำเย็น
หมู่ 2 บ้านกระโหม
หมู่ 3 บ้านหนองละลอก
หมู่ 4 บ้านสัตบรรณ
หมู่ 5 บ้านตีนเนิน
หมู่ 6 บ้านหนองตาเสี่ยง
หมู่ 7 บ้านตาสิทธิ์
หมู่ 8 บ้านวัดไร่
หมู่ 9 บ้านตัวอย่าง
หมู่ 10 บ้านมาบตอง
ภายหลังได้แยกหมู่ 10 บ้านมาบตอง ออกมาโดยใช้ชื่อว่า บ้านชากไม้รวก หมู่ 11องค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก จังหวัดระยองlogo

ลักษณะที่ตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก จังหวัดระยอง
ทิศเหนือ ติดต่อ ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
ทิศใต้ ติดต่อ ตำบลหนองตะพาน อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง
ทิศตะวันออก ติดต่อ ตำบลบ้านค่าย,บางบุตร,หนองบัว อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง
ทิศตะวันตก ติดต่อ ตำบลมาบข่า,นิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา และตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดงจังหวัดระยอง อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ประมาณ 3 กิโลเมตรอยู่ห่างจากตัวจังหวัดระยอง 17 กิโลเมตร ตั้งอยู่ติดกับโรงเรียนวัดหนองกระบอก หมู่ที่ 4 บ้านตรอกสัตบัน ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

เนื้อที่ ประมาณ 78.18 ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ 48,867 ไร่ อยู่ในเขต อบต. 47,617 ไร่ (76.18 ตารางกิโลเมตร) อยู่ในเขตเทศบาล 1,250 ไร่ (2 ตารางกิโลเมตร)

ลักษณะภูมิประเทศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก จังหวัดระยอง
ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบลุ่ม มีเนินเขาเป็นบางพื้นที่

จำนวนหมู่บ้าน 11 หมู่
-จำนวนหมู่บ้านในเขต อบต.เต็มทั้งหมู่บ้าน 8หมู่ ได้แก่หมู่ 1,2,5,7,8,9,10,11
-จำนวนหมู่บ้านในเขต อบต.บางส่วน 3 หมู่ ได้แก่หมู่ 3,4,6
หมู่ที่ 1 บ้านคลองน้ำเย็น
หมู่ที่ 2 บ้านกระโหม
หมู่ที่ 3 บ้านหนองละลอก
หมู่ที่ 4 บ้านตรอกสัตบัน
หมู่ที่ 5 บ้านตีนเนิน
หมู่ที่ 6 บ้านหนองตาเสี่ยง
หมู่ที่ 7 บ้านตาสิทธิ์
หมู่ที่ 8 บ้านวัดไร่
หมู่ที่ 9 บ้านตัวอย่าง
หมู่ที่ 10 บ้านมาบตอง
หมู่ที่ 11 บ้านชากไม้รวก

ท้องถิ่นอื่นในตำบล
-จำนวนเทศบาล 2 แห่ง คือ เทศบาลตำบลบ้านค่าย และ เทศบาลบ้านค่ายพัฒนา

ประชากร (ในตำบล)
-ประชากรทั้งสิ้น 10,840คน แยกเป็น ชาย 5,467คน หญิง 5,373คน มีความ หนาแน่นเฉลี่ย 138 คน/ตารางกิโลเมตร

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก จังหวัดระยอง

สถานที่ติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก จังหวัดระยอง
ที่อยู่ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120
โทรศัพท์ : 0-3886-8821,0-3864-2365

โทรสาร : 0-3886-8821 ต่อ 8
website : www.nonglalok.go.th

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ