องค์การบริหารส่วนตำบลพนานิคม จังหวัดระยอง

องค์การบริหารส่วนตำบลพนานิคม จังหวัดระยอง

หมวดหมู่: หน่วยงานราชการ, 03/11/2014, 23:24, ชม: 2,178 ครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลพนานิคม จังหวัดระยอง

ประวัติความเป็นมาองค์การบริหารส่วนตำบลพนานิคม จังหวัดระยอง
ตำบลพนานิคม เป็นตำบลที่แยกออกมาจากตำบลมาบข่า ในอดีตขึ้นกับอำเภอบ้านค่าย ประชากรส่วนใหญ่ไม่ใช่คนในท้องถิ่นจะอพยพมาจากต่างจังหวัด โดยประชาชนส่วนใหญ่อพยพมากจากจังหวัดฉะเชิงเทราได้เข้ามาจับจองที่ดินทำกินของนิคมสร้างตนเอง ประมาณ 30-40 ปี ที่ผ่านมา โดยพื้นที่ตั้งทั้งหมดทั้งตำบลจะอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง แต่ต่อมาเมื่อมีการพัฒนาขึ้นของชุมชนนิคมสร้างตนเองก็ถูกลดบทบาทในการดูแลลงโดยแบ่งเขตการรับผิดชอยประชาชน เป็นเขตองค์การบริหารส่วนตำบลพนานิคม ขึ้นกับอำเภอนิคมพัฒนา

ที่ตั้งและอาณาเขต องค์การบริหารส่วนตำบลพนานิคม จังหวัดระยอง
องค์การบริหารส่วนตำบลพนานิคมอยู่ในเขตภาคตะวันออกของประเทศไทยตั้งอยู่ เลขที่ 90 ถนนทางหลวงหมายเลข 3375 (สาย 13) หมู่ที่ ตำบลพนานิคม อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง มีเนื้อที่ประมาณ 53 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตด้านต่าง ๆ ดังนี้
ทิศเหนือ ติดต่อพื้นที่ตำบลมาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
ทิศใต้ ติดต่อพื้นที่ตำบลมะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง โดยมีถนนทาง หลวงหมายเลข 3375 (13) เป็นเส้นแบ่งเขต
ทิศตะวันตก ติดต่อพื้นที่บ้านซอย 14 ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
ทิศตะวันออก ติดต่อพื้นที่ตำบลนิคมพัฒนา โดยมีถนนซอย 6 เป็นเส้นแบ่งเขตไปสิ้นสุดบริเวณบ้านคลองตาทัย
พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเนินลูกคลื่น ที่ราบสูงสลับที่ราบต่ำ สภาพดินเป็นดินร่วนปนทรายระบายน้ำได้ดีมีความอุดมสมบรูณ์ปานกลาง สภาพอากาศไม่ร้อนหรือหนาวจัดองค์การบริหารส่วนตำบลพนานิคม จังหวัดระยอง

เขตการปกครองและประชากร องค์การบริหารส่วนตำบลพนานิคม จังหวัดระยอง
ตำบลพนานิคม ประกอบด้วยหมู่บ้านจำนวน 8 หมู่ เป็นหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเต็มหมู่บ้าน 8 หมู่ ไม่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในพื้นที่ การปกครองตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 10 พ.ศ. 2542 (การปกครองท้องที่)
ตำบลพนานิคม มีจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น 2,545 ครัวเรือน และมีประชากรทั้งสิ้น 6,383 คน แยกเป็นชาย 3,097 คน และหญิง 3,286 คน มีควมหนาแน่นเฉลี่ย 120 คน / ตารางกิโลเมตร (ข้อมูลจาก สำนักงานบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง (อำเภอนิคมพัฒนา) ณ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2551)

 

สถานที่ติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลพนานิคม จังหวัดระยอง
ที่อยู่ เลขที่ 90 หมู่ที่ 2 ตำบลพนานิคม อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21180
โทรศัพท์ : 038-877200
โทรสาร : 038-877200
website : www.pananikhom.go.th

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ