องค์การบริหารส่วนตำบลตาสิทธิ์ จังหวัดระยอง

องค์การบริหารส่วนตำบลตาสิทธิ์ จังหวัดระยอง

หมวดหมู่: หน่วยงานราชการ, 03/11/2014, 23:27, ชม: 2,164 ครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลตาสิทธิ์ จังหวัดระยอง

ประวัติความเป็นมาองค์การบริหารส่วนตำบลตาสิทธิ์ จังหวัดระยอง
ตำบลตาสิทธิ์ เป็นตำบลหนึ่งในอำเภอปลวกแดงซึ่งประชากรได้อพยพ ครอบครับจากอำเภอบ้านค่าย เข้ามาหักล้างถากพงเพื่อประกอบอาชีพ มาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่ริมคลอง หลังจากนั้นก็มีผู้คนอพยพเข้ามาอยู่ในบริเวณนี้มากขึ้น จึงตั้งเป็น ตำบลตาสิทธิ์ ในปัจจุบัน โดยได้จัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลตาสิทธิ์ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2538 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย

วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น
เศรษฐกิจก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล สุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง
องค์การบริหารส่วนตำบลตาสิทธิ์ จังหวัดระยอง
พันธกิจ ( Mission ) การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลตาสิทธิ์
1. ส่งเสริมการประกอบอาชีพ และการสร้างรายได้ให้กับประชาชน
2. ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนาสถานศึกษาในพื้นที่ให้ได้มาตรฐาน ตลอดจนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
3. พัฒนาระบบการรักษาพยาบาลให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง
4. ส่งเสริมสุขภาพ และการอนามัยให้กับประชาชน
5. พัฒนาระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการให้เพียงพอ
6. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
7. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ตลอดจนรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิ

สถานที่ติอต่อองค์การบริหารส่วนตำบลตาสิทธิ์ จังหวัดระยอง
ที่อยู่ เลขที่ 46 ตำบลตาสิทธิ์ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140
โทรศัพท์ : 0-3896-4221 โทรสาร : 0-3896-4220
website : www.tasit.go.th

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ