สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่น้ำคู้ จังหวัดระยอง

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่น้ำคู้ จังหวัดระยอง

หมวดหมู่: หน่วยงานราชการ, 03/11/2014, 23:44, ชม: 3,572 ครั้ง

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่น้ำคู้ จังหวัดระยอง

ประวัติความเป็นมาสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่น้ำคู้ จังหวัดระยอง
ปี พ.ศ. 2521 ยกฐานะเป็นตำบลแม่น้ำคู้ โดยแยกจาก ตำบลปลวกแดง
ปี พ.ศ. 2538 จัดตั้งตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล ประกาศวันที่ 2 มีนาคม 2538 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 112 ตอนพิเศษ 6 ง วันที่ 3 มีนาคม 2538 จากสภาตำบลแม่น้ำคู้ เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลแม่น้ำคู้ (ลำดับที่ 426)

วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น
วิสัยทัศน์ คือ สภาพการณ์ที่เราปรารถนาให้เกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งมีความสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร
วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่น้ำคู้
“แม่น้ำคู้จะเป็นตำบลที่พัฒนา ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี อยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูล สิ่งแวดล้อมมีคุณภาพ มีระบบการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล”สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่น้ำคู้ จังหวัดระยอง

พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น
พันธกิจ คือ สิ่งที่ต้องทำเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมาย โดยต้องทราบข้อมูลปัญหา ความต้องการ และศักยภาพ ต้องทราบสถานภาพ โดยใช้การ SWOT ต้องทราบวิสัยทัศน์ และจุดมุ่งหมาย เพื่อนำมาตอบคำถามว่า ท้องถิ่นต้องทำอะไรเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ และจุดมุ่งหมายที่ได้กำหนดไว้
พันธกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่น้ำคู้
1. การพัฒนาศักยภาพของคนและชุมชนให้เข้มแข็ง
2. การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม
3. การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง โครงสร้างพื้นฐาน และสาธารณูปโภคที่มีประสิทธิภาพ
4. เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณภาพ
5. การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานและการเชื่อมโยงเครือข่ายการท่องเที่ยวของจังหวัดระยอง
6. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

 

สถานที่ติดต่อสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่น้ำคู้
ที่อยู่ : เลขที่ 84 หมู่ 5 ถ.มาบข่า – ปลวกแดง ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์ 21140
โทรศัพท์ : 0-3891-3271-4
โทรสาร : 0-3891-3155-6 ต่อ 26
อีเมล์ : admin@maenamkoo.go.th
website : www.maenamkoo.go.th

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ