องค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง จังหวัดระยอง

องค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง จังหวัดระยอง

หมวดหมู่: หน่วยงานราชการ, 03/11/2014, 23:51, ชม: 2,160 ครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง จังหวัดระยอง

ประวัติความเป็นมาขององค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง การก่อตั้งชุมชน ตำบลปลวกแดงเดิมทีเป็นกลุ่มบ้านเล็กๆ ตั้งอยู่ในเขตตำบลตาสิทธิ์ อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง สภาพทั่วไปเป็นป่าไม้ดงดิบอุดมสมบูรณ์ ชุกชุมด้วยสัตว์ป่า ประมาณปี พ.ศ. ๒๔๙๙ มีราษฏรจากบ้านหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย อพยพเข้ามาตั้งรกราก และประกอบอาชีพทำไร่มันสำปะหลังและทำน้ำมันยาง ต่อมาประมาณปี พ.ศ. ๒๔๗๖ จึงมีประชากรทั้งในจังหวัดระยองและจังหวัดอื่นมาอยู่มากขึ้นเรื่อยๆ จึงได้รับการยกฐานะขึ้นเป็น หมู่ที่ ๗ “บ้านปลวกแดง” ตำบลตาสิทธิ์ และมีประชากรเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จึงได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นกิ่งอำเภอเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๓ ประกอบด้วย ๒ ตำบล คือ ตำบลตาสิทธิ์ และตำบลแม่น้ำคู้ และยกฐานะขึ้นเป็นอำเภอเมื่อ วันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๒องค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง จังหวัดระยอง

ชื่อ
อย่างไรก็ดี แนวคิดแรกเป็นแนวคิดที่ได้รับการยอมรับมากกว่าแนวคิดที่สองเหตุที่เรียกว่า “ปลวกแดง” นั้น มีเรื่องเล่าต่อกันมาว่า มีจอมปลวกขนาดใหญ่ขึ้นอยู่บริเวณเขากระชายริมคลองปลวกแดง ซึ่งตัวปลวกในจอมนั้นมีสีแดง ผิดไปจากตัวปลวกในพื้นที่อื่นที่มีตัวสีดำ จึงเรียกขานกันเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน และอีกแนวคิดหนึ่งนั้น คาดว่าเพี้ยนมาจากคำว่า “ปลวกแรง” เนื่องจากในพื้นที่มีปลวกอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก การประกอบอาชีพทำสวนหรือทำไร่จะต้องเก็บเครื่องมือต่างๆ เช่น เข่ง ตะกร้า หรืออุปกรณ์อื่นที่ทำจากไม้ให้ดี ทิ้งไว้ในไร่ในสวนแล้ว ภายในหนึ่งคืนตันตัวปลวกจะกินเนื้อไม้ของเครื่องมือเหล่านั้นจนหมด

การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง
เดิมทีองค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดงเป็นสภาตำบลปลวกแดง และได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดงพร้อมกับองค์การบริหารส่วนตำบลอื่น รวม ๒,๑๔๓ แห่ง (เฉพาะในเขตจังหวัดระยอง ๒๕ แห่ง) ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม ๑๑๓ ตอนที่ ๙ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๙ และมีผลใช้บังคับในวันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดงจึงจัดตั้งขึ้น ณ วันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ นับเนื่องมาจนถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลากว่า ๑๖ ปี ที่ตั้งที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง ตั้งอยู่ ณ เลขที่ ๙๙ หมู่ที่ ๖ ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

สถานที่ติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง จังหวัดระยอง
ที่อยู่เลขที่ 99 หมู่ 6 ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัด ระยอง 21140
โทรศัพท์.0-3865-9692
โทรสาร 0-3865-9866
website : www.pluakdaeng.go.th

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ