องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ จังหวัดระยอง

องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ จังหวัดระยอง

หมวดหมู่: หน่วยงานราชการ, 03/11/2014, 23:59, ชม: 2,196 ครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ จังหวัดระยอง

ประวัติความเป็นมา องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ จังหวัดระยอง
เดิมตำบลวังจันทร์ เป็นหมู่บ้านหนึ่งซึ่งอยู่ในเขตการปกครองของ ตำบลกระแสบนอำเภอแกลง จังหวัดระยอง ในเขตตำบลวังจันทร์ มีวังน้ำและ
ต้นจันทร์ เลยให้ชื่อเรียกว่า ตำบลวังจันทร์ โดยตำบลวังจันทร์ได้แยกออกจากการปกครองของอำเภอแกลง เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2520
และอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอวังจันทร์ จนถึงปัจจุบันนี้

สภาพทั่วไป

– ที่ตั้ง : ตำบลวังจันทร์ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของที่ว่าการอำเภอวังจันทร์ ห่างจากที่ทำการอำเภอวังจันทร์ ประมาณ 10 กิโลเมตร
– เนื้อที่ : มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 37.862 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 25,354 ไร่ มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลต่าง ๆ ดังนี้ คือ
1) ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลพลงตาเอี่ยม อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง
2) ทิศใต้ ติดกับ ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
3) ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลกระแสบน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
4) ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลวังหว้า อำเภอแกลง จังหวัดระยององค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ จังหวัดระยอง

ภูมิประเทศ
ตำบลวังจันทร์มีสภาพภูมิประเทศเป็นดินร่วนปนทราย มีภูเขาเป็นเนินเตี้ย ๆ มีลำธารไหลผ่าน ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม
ประกอบด้วยการทำสวนผลไม้ และยางพารา

จำนวนหมู่บ้าน 6 หมู่
1) หมู่ที่ 1 บ้านวังจันทน์ ผู้ใหญ่บ้านชื่อ นายสำราญ มั่งนิมิต
2) หมู่ที่ 2 บ้านหนองโพรง ผู้ใหญ่บ้านชื่อ นายคนึง เอกจีน
3) หมู่ที่ 3 บ้านชงโค กำนันชื่อ นายสมศักดิ์ อาจินต์
4) หมู่ที่ 4 บ้านชุมนุมใน ผู้ใหญ่บ้านชื่อ นายโผน วงศ์อยู่
5) หมู่ที่ 5 บ้านเขาหินแท่น ผู้ใหญ่บ้านชื่อ นายเอนก เดชะบุญ
6) หมู่ที่ 6 บ้านตะเคียนทอง ผู้ใหญ่บ้านชื่อ นายประสิทธิ์ ยืนยง

จำนวนประชากร
1) ประชากรทั้งสิ้น 4,141 คน แยกเป็น ชาย 2,039 คน หญิง 2,102 คน หรือ 1,838 หลังคาเรือน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 110 คน/ตารางกิโลเมตร

สถานที่ติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ จังหวัดระยอง
ที่อยู่ตั้งอยู่เลขที่ 99/ 9 หมู่ที่ 3 ตำบลวังจันทร์ อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง
0-3802-6406-7, 0-3802-8010,
FAX. 0-3862-6314
E-mail : wangchan@windowslive.com
website : http://www.wangchan.go.th/

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ