สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง

สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง

หมวดหมู่: หน่วยงานราชการ, 29/04/2015, 11:00, ชม: 2,214 ครั้ง

สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง

เมืองอุตสาหกรรมที่ทันสมัยและใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย
The Modernized Industrial Complex of Thailand

จุดเริ่มต้นนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
สืบเนื่องจากการขยายตัวอย่างรวดเร็วทางด้านอุตสาหกรรมของกรุงเทพมหานคร ก่อให้เกิดปัญหาในการจราจร การขาดแคลนที่อยู่อาศัยสาธารณูปโภค ฯลฯ ซึ่งในขณะเดียวกันอีกส่วนหนึ่งของประเทศ คือ ภูมิภาคต่างๆ ประชากรดำรงชีพด้วยความยากจนทำให้ในที่สุด เกิดการหลั่งไหลเข้าสู่เมืองหลวงเพื่อหางานทำ ดังนั้น รัฐบาลจึงแก้ปัญหาและพัฒนาประเทศไปสู่การขยายตัวทางเศรษฐกิจโดยรวมโดยมีแนวความคิด ในการกระจายความเจริญ ไปสู่ภูมิภาคทั้งในด้านแรงงาน และรายได้ของประชากรรวมทั้งเป็นการชะลอการขยายตัวของเมืองหลวง และการแก้ปัญหาต่างๆจึงมีแนวทางในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมที่อยู่นอกเมืองหลวง เมื่อประเทศไทยมีการพบก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทย การปิโตรเลี่ยมแห่งประเทศไทย ได้ดำเนินการนำก๊าซมาแยกและต่อมาได้มีการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
พัฒนาอุตสาหกรรมที่ใช้ก๊าซธรรมชาติมาเป็นวัตถุดิบหลัก ได้แก่ อุตสาหกรรมปิโตรเคมี เคมีภัณฑ์และปุ๋ยเคมี ทำให้เกิดการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมที่มุ่งเน้นการสร้างงาน และสร้างเมืองอุตสาหกรรมใหม่ในภาคตะวันออก เปิดประตูเศรษฐกิจการลงทุนพื้นที่ใหม่ คือ จุดกำเนิดนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ภายใต้โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณฝั่งทะเลตะวันออก การพิจารณาตั้งนิคมอุตสาหกรรมในเขตมาบตาพุด จังหวัดระยอง รัฐบาลได้เลือกจังหวัดระยองเนื่องจากมีลักษณะภูมิประเทศที่เหมาะสมไม่ไกลจากกรุงเทพมหานคร โดยรัฐบาลได้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่อุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อาทิ ท่าเรือน้ำลึก ระบบถนน รถไฟ ระบบส่งน้ำ ระบบโทรคมนาคม ฯลฯ การพัฒนาดังกล่าวคือเป้าหมายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 5 ในการกระจายความเจริญจากเมืองหลวงไปสู่ภูมิภาคอย่างเป็นระบบภายในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ประกอบด้วย อุตสาหกรรมปิโตรเคมี เคมีภัณฑ์ เหล็ก โรงกลั่นน้ำมัน โรงไฟฟ้า พื้นที่สำหรับโรงงาน อุตสาหกรรมเป็นการให้เช่าในระยะเวลา 30 ปี และพิจารณาต่อให้อีกคราวละ 20 ปี โดยจัดแบ่งพื้นที่ตามลักษณะกลุ่มอุตสาหกรรมและได้มีการจัดเตรียมพื้นที่สำหรับหน่วยงานภาครัฐและหน่วยบริการต่างๆเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ชุมชนตลอดจนผู้ประกอบการอุตสาหกรรมได้แก่ ที่พักอาศัย สถานที่ราชการ เทศบาล ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ศุลกากร โรงพยาบาล สถานที่พักผ่อน ฯลฯสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 2
วิสัยทัศน์และภารกิจในการบริหารนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
Vision & Mission

วิสัยทัศน์
1 เป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ปิโตรเลี่ยม และ Logistic Base ที่ทันสมัยที่สุดในภาคตะวันออก
2 มีมาตรฐานด้านระบบสาธารณูปโภค การจัดการสิ่งแวดล้อมความปลอดภัย เป็นมาตรฐานสากล
3 มีคุณประโยชน์ เป็นแหล่งเรียนรู้มีคุณค่าแก่ชุมชนตลอดจนสังคมโดยรวม

ภารกิจ
1 จัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกต่อการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมอย่างได้มาตรฐาน
2 ให้บริการอนุญาตใช้ที่ดินและก่อสร้างอาคารตาม พรบ.กนอ. และพรบ.ควบคุมอาคาร
3 กำกับดูแลให้โรงงานมีระบบป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย พร้อมตรวจสอบด้วยระบบอัตโนมัติที่ทันสมัย
4 สู่ระบบไตรภาคี ราชการ เอกชน และชุมชน ร่วมในการรับรู้ข้อมูล และเสนอแนะการกำกับดูแลโรงงาน ให้เป็นไปตามกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง
5 สร้างความสัมพันธ์อันดี จัดให้มีกิจกรรมร่วมกัน

สถานที่ติดต่อสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
ที่อยู่ เลขที่ 1 ถนนไอ-หนึ่ง ตำบลมาบตาพุด อำเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์ : 038-683930-6
แฟกซ์ : 038-683937,038-683941
เว็ปไซต์ www.mtpie.com

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ