เทศบาลตำบลมะขามคู่ จังหวัดระยอง

เทศบาลตำบลมะขามคู่ จังหวัดระยอง

หมวดหมู่: หน่วยงานราชการ, 30/04/2015, 12:28, ชม: 2,588 ครั้ง

เทศบาลตำบลมะขามคู่ จังหวัดระยอง

ความหมายของตราสัญลักษณ์เทศบาลตำบลมะขามคู่
ตราประจำเทศบาล เป็นรูปต้นมะขามสองต้น ด้านหลังเป็นเขา สาเหตุที่ชื่อตำบลมะขามคู่ เนื่องจากเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2501 มีต้นมะขามใหญ่ตั้งอยู่บริเวณ ซอย 12 หมู่ 3 จำนวนสองต้นขนาดใหญ่ประมาณสามคนโอบ และประชาชนในระแวกนี้เรียกชุมชนว่า “ตำบลมะขามคู่”

ประวัติความเป็นมาของเทศบาลตำบลมะขามคู่

รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันให้ความสำคัญกับการปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวางหลักการในเรื่องดังกล่าวไว้ในมาตรา 87, 282, 290 ของรัฐธรรมนูญ แสดงเจตนารมณ์ให้มีการกระจายอำนาจให้กับท้องถิ่น โดยเน้นให้ท้องถิ่นมีสิทธิมีอิสระในการกำหนดทิศทางในการบริหารส่วนท้องถิ่นของตนเอง รวมทั้งมีอิสระในการบริหารงานทั้งทางด้านการบริหารกำลังคนและงบประมาณ ทั้งนี้ เน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองท้องถิ่นและเป็นที่มาของการตราพระราชบัญญัติกำหนดแผน และขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ผลจากรัฐธรรมนูญและกฎหมายฉบับดังกล่าว ได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ และส่งผลให้บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ภายใต้ขอบเขตของกฎหมายตราสัญลักษณ์เทศบาลตำบลมะขามคู่รัฐธรรมนูญ กำหนดแบ่งภารกิจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับผิดชอบการจัดบริการสาธารณะระดับชุมชน ส่วนราชการบริหารส่วนกลางและส่วนภูมิภาครับผิดชอบการดำเนินภารกิจของรัฐในระดับประเทศและภูมิภาค ให้คำปรึกษาและสนับสนุน กำกับดูแลการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพียงเท่าที่จำเป็น แตกต่างจากในอดีตที่ผ่านมา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทในการจัดบริการสาธารณะไม่กี่ด้าน และส่วนใหญ่ไม่ใช่บทบาทหลักในการพัฒนาท้องถิ่นเป็นการจัดบริการสาธารณะขั้นพื้นฐาน เช่น การจัดเก็บขยะและกำจัดขยะ งานดูแลความสะอาดของถนนและท่อระบายน้ำ ส่วนบทบาทหลักในการพัฒนาท้องถิ่นเป็นหน้าที่ของส่วนราชการระดับภูมิภาคจะให้บริการความสะดวกกับประชาชนมากยิ่งขึ้น ตำบลมะขามคู่ อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ได้รับการยกฐานะเป็นตำบลมะขามคู่ เมื่อวันที่ 3 เดือนเมษายน พ.ศ. 2536 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย โดยแยกมาจากตำบลพนานิคม อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง จากนั้นได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามคู่ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่ 20 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2540 มีสำนักงานชั่วคราวตั้งอยู่ถนนสาย 13 ซอย 8 หมู่ที่ 1 ตำบลมะขามคู่ กิ่งอำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ในปี พ.ศ. 2542 ได้ย้ายสำนักงานมาตั้งอยู่เลขที่ 456 หมู่ที่ 7 ถนนสาย 36 ตำบลมะขามคู่ อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง
ต่อมาเมื่อวันที่ 17 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2548 ได้มีการยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลมะขามคู่ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามคู่ กิ่งอำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง เป็นเทศบาลตำบลมะขามคู่เทศบาลตำบลมะขามคู่

ลักษณะที่ตั้ง

เทศบาลตำบลมะขามคู่ 2

สำนักงานเทศบาลตำบลมะขามคู่ ตั้งอยู่เลขที่ 456 ถนนทางหลวงหมายเลข 36 ตำบลมะขามคู่ อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21180 พื้นที่ส่วนหนึ่งเป็นเขตก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรม ติดถนนทางหลวงหมายเลข 36 ห่างจากอำเภอนิคมพัฒนา ประมาณ 14 กิโลเมตร ห่างจากศูนย์ราชการจังหวัดประมาณ 20 กิโลเมตร เส้นทางภายในตำบลส่วนใหญ่เป็นถนนลูกรังมีชุมชนตั้งอยู่ห่างกระจัดกระจาย พื้นที่ส่วนหนึ่งเป็นเขตก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรม ก่อสร้างในที่ดินของเทศบาล มีพื้นที่ประมาณ 4.86 ไร่

สถานที่ติดต่อสำนักงานเทศบาลตำบลมะขามคู่
ที่อยู่ 456 ถนนทางหลวงหมายเลข 36 ตำบลมะขามคู่ อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21180
โทรศัพท์ 0-3891-7199
โทรสาร 0-3891-7199 ต่อ 114, 0-3803-5519
เว็ปไซต์ www.makhamkhu.go.th

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ