โรงพยาบาล รวมแพทย์ระยอง

โรงพยาบาล รวมแพทย์ระยอง

หมวดหมู่: อำเภอเมืองระยอง, 19/05/2015, 12:50, ชม: 3,938 ครั้ง

โรงพยาบาล รวมแพทย์ระยอง

วิสัยทัศน์ เป็นโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐาน บริการประทับใจ

พันธกิจโรงพยาบาล รวมแพทย์ระยอง
เรามุ่งมั่นให้การรักษาพยาบาลตามมาตรฐานวิชาชีพ โดยยึดถือผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง

ค่านิยม
R= Reliability ความน่าเชื่อถือ
P= Patient Safety ความปลอดภัยของผู้รับบริการ
R= Rights สิทธิ์ของผู้ป่วย
H= Humanize Healthcare การให้บริการด้วยใจ

ยุทธศาสตร์
1. พัฒนาคุณภาพบริการและการดูแลรักษา
2. พัฒนาความปลอดภัยในการดูแลรักษาผู้ป่วย
3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรและเสริมสร้างจิตสำนึกในการให้บริการ
4. ส่งเสริมการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและมีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
5. ปรับปรุงสถานที่และสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่ มีความปลอดภัยและทันสมัยรพ. รวมแพทย์ระยอง

เข็มมุ่งปี 2557
1. พัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วยใน 4 กลุ่มโรค (Stroke, Acute MI, Head Injuries & DHF)
2. กำหนด Patient Safety Goals โดยใช้ SIMPLE
3. พัฒนาคุณภาพความปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อม
4. พัฒนาคุณภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
5. พัฒนาพฤติกรรมบริการ ESB
6. พัฒนาระบบงาน และ กระบวนการทำงาน เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาล
7. ความต่อเนื่องในการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน HA
โรงพยาบาลรวมแพทย์ระยองเป็นโรงพยาบาลขนาด 50 เตียง มีผู้ใช้บริการมากกว่าหนึ่งแสนคนต่อปี ผู้ประกันตนมากกว่าสองหมื่นคน องค์กรคู่สัญญามากกว่า 100 องค์กร บริการลูกค้าประกันมากกว่า 40 บริษัท
ปัจจุบัน โรงพยาบาลเป็นแม่ข่ายประกันสังคม ซึ่งรวมไปถึงการรักษาผู้ป่วยกองทุนทดแทน ผู้ประสบภัยจากรถ (พรบ) ลูกค้าประกัน
ลูกค้าองค์กร เรามีบุคลากรประจำมากกว่า 160 คน แพทย์ทั่วไปและเฉพาะสาขาจำนวน 25 ท่าน บุคลากรทางวิชาชีพกว่า 70 คน

เกี่ยวกับเรา
We provide service for:
over 120,000 patients a year
Over 26,000 SSO registered patients
Over 100 Corporate clients
Over 40 Insurance Company Contracts
We participate in the Social Security Scheme against Illness and the Social Security Scheme against Accidents and Work-Related Diseases. We provide services for patients who contribute to the State Compensation Fund and the Workmen’s Compensation Fund, as well as to Car Insurance and General Insurance Customers.
We have over 160 full-time employees, over 25 General Practitioners and specialists and a profressional care team of over 70.

Corporate Information
Vision To be a leading hospital with continuous improvements
Mission Our commitment is to providing quality medical care and other services with high professional standards, Good value for money.
Philosophy
-Excellent service quality
-Effective Management
-Highly Skilled & Professional Staff
Ruampat Rayong Hospital was first established as clinic in 1972 and registered as a hospital in 1992. It has since grown into a 50 bed hospital, recognized as a provider of choice for Rayong residents.

สถานที่ติดต่อโรงพยาบาลรวมแพทย์ ระยอง
ที่อยู่ 065/28 ถนนจันทอุดม อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000
เบอร์โทร 038 860890 ถึง 3
e-mail : rphospital@gmail.com
เว็ปไซต์ www.rphospital.com
เฟสบุค รพ. รวมแพทย์ระยอง

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ