โรงพยาบาลบ้านฉาง จังหวัดระยอง

โรงพยาบาลบ้านฉาง จังหวัดระยอง

หมวดหมู่: รัฐวิสาหกิจ, 19/05/2015, 12:47, ชม: 1,659 ครั้ง

โรงพยาบาลบ้านฉาง จังหวัดระยอง

ประวัติความเป็นมาของโรงพยาบาลบ้านฉาง
โรงพยาบาลบ้านฉางปัจจุบันเป็นโรงพยาบาลขนาด 120 เตียง ตั้งอยู่เลขที่ 77 หมู่ 1 ตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง มีเนื้อที่ประมาณ 39 ไร่ 27 ตารางวา โดยในปี 2524 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้จัดสรรงบประมาณหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เป็นค่าก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลบ้านฉาง (โรงพยาบาลชุมชนขนาด 10 เตียง) เป็นเงิน 3,480,400.- บาท (สามล้านแปดหมื่นสี่ร้อยบาทถ้วน) จากการเสนอของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดระยอง ขอก่อสร้างโรงพยาบาลอำเภอ โดยได้รับมอบที่ดินส่วนตัวจากนายโกมล นางทองดี เจตะวัฒนะ จำนวน 19 ไร่ 27 ตารางวา สำหรับเป็นสถานที่ก่อสร้างโรงพยาบาลบ้านฉางและเปิดให้บริการในวันที่ 10 มกราคม 2526 ในปีพ.ศ. 2532 ขอเช่าพื้นที่จากกรมป่าไม้จำนวน 20 ไร่ เป็นเวลา 30 ปี เพื่อขยายโรงพยาบาลโดยมีการขยายจำนวนเตียงเพื่อให้บริการผู้ป่วยในอำเภอบ้านฉาง ดังนี้
10 มกราคม 2526 เป็นโรงพยาบาลขนาด 10 เตียง
ในปี 2533 เป็นโรงพยาบาลขนาด 30 เตียง
ในปี 2538 เป็นโรงพยาบาลขนาด 90 เตียง
ในปี 2541 เป็นโรงพยาบาลขนาด 120 เตียงโรงพยาบาลบ้านฉาง

ลำดับผู้อำนวยการโรงพยาบาล
1.นายแพทย์พิบูลย์ อำไพกิจพาณิชย์ พ.ศ. 2526 – 2528
2.นายแพทย์กิตติพงษ์ เศรษฐชาญวิทย์ พ.ศ. 2528 – 2530
3.นายแพทย์กรรชิต คุณาวุฒิ พ.ศ. 2530 – 2546
4.นายแพทย์กิจชัย ภัทรกุลพงษ์ พ.ศ. 2546 – ปัจจุบัน

โทรศัพท์ 0-3860-3838 โทรสาร 0-3860-3838 – 115
E-mail address : banchang_hosp@banchanghospital.net
Website : www.banchanghospital.net
ต้นสังกัดในส่วนกลาง : กองสาธารณสุขภูมิภาค กรมสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข
ต้นสังกัดในพื้นที่ : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง
ระดับของการให้บริการ : ให้บริการในระดับทุติยภูมิ ระดับ 2.2
ขอบเขตของการให้บริการ

ให้บริการด้านสุขภาพแก่ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบและพื้นที่ข้างเคียง ทั้งด้านการสร้างเสริมสุขภาพ ควบคุมและป้องกันโรค การรักษาพยาบาล การฟื้นฟูสภาพ ในระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ระดับ 2.2 โดยมีแพทย์เฉพาะทางด้านกุมารเวชกรรม ศัลยกรรมทั่วไป อายุรกรรม สูติกรรมและอาชีวเวชศาสตร์ รวมถึงให้บริการกายภาพบำบัด การแพทย์แผนไทย เป็นแหล่งฝึกอบรมของแพทย์เฉพาะทางอาชีวเวชศาสตร์และนักศึกษาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน นักศึกษาแพทย์ พยาบาลเวชปฏิบัติ พยาบาลศาสตร์ต่อเนื่อง และนักศึกษาเวชกิจฉุกเฉิน สนับสนุนทรัพยากรแก่สถานีอนามัยในเครือข่ายเพื่อพัฒนาศักยภาพการดูแลผู้ป่วย ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองชุมชน และส่งต่อผู้ป่วยกรณีเกินขีดความสามารถ

สถานที่ติดต่อโรงพยาบาลบ้านฉาง จังหวัดระยอง
ที่อยู่ 77 หมู่ 1 ตำบล พลา อำเภอ บ้านฉาง จังหวัด ระยอง 21130
โทรศัพท์ 0-3860-3838
โทรสาร 0-3860-3838 – 115
E-mail address : banchang_hosp@banchanghospital.net
Website : www.banchanghospital.net

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ