องค์การบริหารส่วนตำบลกองดิน จังหวัดระยอง

องค์การบริหารส่วนตำบลกองดิน จังหวัดระยอง

หมวดหมู่: รัฐวิสาหกิจ, 19/05/2015, 15:29, ชม: 1,566 ครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลกองดิน จังหวัดระยอง

ประวัติความเป็นมาองค์การบริหารส่วนตำบลกองดิน
ตำนานหรือประวัติความเป็นมาของตำบลกองดินเมื่อครั้งกรุงศรีอยุธยาแตกเสียกรุงแก่พม่า ครั้งที่ 2 สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ได้นำกำลังพลทัพส่วนหนึ่งตีฝ่าวงล้อมทหารพม่า ดินทัพมุ่งสู่เมืองจันทบุรีในระหว่างทางได้รวบรวมไพร่พลเพื่อเตรียมกอบกู้ เอกราชและได้เคลื่อนกำลังมาตั้งทัพอยู่ที่วัดแห่งหนึ่งในเขตตำบลกองดิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง (ปัจจุบันคือวัดกองดิน หมู่ที่ 2 ตำบลกองดิน) และที่สถานที่แห่งนี้สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้สั่งให้ไพร่พลตำดินปืน สะสมกองไว้เป็นจำนวนมาก เพื่อเตรียมไว้ใช้ในการทำศึกสงครามกอบกู้เอกราชกลับคืนมาจึงเป็นที่มาของชื่อบ้านกองดิน(หมายถึงกองดินปืน) และตำบลกองดินจวบกระทั่งปัจจุบัน

วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลกองดิน
” ส่งเสริมกีฬา สนับสนุนการศึกษา พัฒนาท้องถิ่น รักษาสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทย “องค์การบริหารส่วนตำบลกองดิน

พันธกิจองค์การบริหารส่วนตำบลกองดิน
1. จัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานครบถ้วนเพียงพอและมีคุณภาพ
2. ส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎรให้มีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีพ
3. สร้างความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สินของประชาชน และปราศจากยาเสพติด
4. อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความยั่งยืน
5. จัดให้มีการป้องกันโรค ระงับโรคติดต่อ และส่งเสริมสุขภาพ
6. ส่งเสริมการศึกษา และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีของท้องถิ่น
7. เสริมสร้างระบบการบริหารจัดการที่ดี
8. จัดให้มีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคให้เพียงพอและคุ้มค่า

สถานที่ติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลกองดิน
ที่อยู่ องค์การบริหารส่วนตำบลกองดิน ตำบลกองดิน อำเภอแกลง จ.ระยอง 22160
โทร. 0-3802-9480 ,0-3802-9481
เว็ปไซต์ www.kongdin.go.th

 

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ