องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักท้อน จังหวัดระยอง

องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักท้อน จังหวัดระยอง

หมวดหมู่: หน่วยงานราชการ, 19/05/2015, 15:36, ชม: 2,454 ครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักท้อน จังหวัดระยอง

ประวัติความเป็นมาองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักท้อน ตำบลสำนักท้อน อยู่ในการปกครองของอำเภอบ้านฉาง มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 8 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านสำนักท้อน หมู่ 2 บ้านชากมาก หมู่ 3 บ้านหนองสระ หมู่ 4 บ้านคลองบางไผ่ หมู่ 5 บ้านยายร้า หมู่ 6 บ้านเขาคลอก หมู่ 7 บ้านหนองตะเคียน หมู่ 8 บ้านเชิงเขา

วิสัยทัศน์พันธกิจ
วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักท้อน
” พัฒนาระบบสาธารณูปโภค ระบบสาธารณูประการ สร้างความมั่นคงในที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินประชาชนมีความสุขตามวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ครอบครัว และชุมชนมีความเข้มแข็ง ท้องถิ่นเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน ”
สภาพทั่วไป
อบต.สำนักท้อน ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของที่ว่าการอำเภอบ้านฉาง ระยะห่างจากอำเภอประมาณ 7 กิโลเมตร ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัดระยอง ระยะห่างจากศาลากลางจังหวัดระยองประมาณ 26 กิโลเมตรองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักท้อน

ภูมิประเทศ
สภาพพื้นที่ทั่วไปเป็นที่ราบสลับเนินดินต่างระดับ บางแห่งเป็นที่ราบลุ่ม มีภูเขาเป็น แนวยาวด้านทิศตะวันออกและทิศใต้ สภาพดินทั่วไปเป็นดินปนทรายความอุดมสมบูรณ์ ของดินปานกลาง

อาณาเขต
อบต.สำนักท้อน มีพื้นที่ประมาณ 82.2 ตารางกิโลเมตร (51,374 ไร่) มีอาณาเขตติดต่อกับ ตำบล อำเภอ และจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้

ประชากร
ประชากรทั้งสิ้น 6,838 คน แยกเป็นชาย 3,525 คน หญิง 3,313 คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 8,318 คน /ตารางกิโลเมตร

สภาพทางสังคม
การศึกษา
– โรงเรียนประถมศึกษา 2 แห่ง
– โรงเรียนมัธยมศึกษา 2 แห่ง (ร.ร.ขยายโอกาสทางการศึกษา 2 แห่ง)
– ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 แห่ง (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองน้ำเย็น ,ศูนย์เด็กเล็กในโรงเรียนบ้านคลองบางไผ่)
– ศูนย์การเรียนชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 1 แห่ง
– ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน / ห้องสมุดประชาชน 5 แห่ง

สถาบันและองค์กรทางศาสนา
– วัด / สำนักสงฆ์ 3 แห่ง
– มัสยิด 3 แห่ง
– ศาลเจ้า 2 แห่ง

สาธารณสุข
– โรงพยาบาลของรัฐขนาด – เตียง – แห่ง
– สถานีอนามัยประจำหมู่บ้าน 3 แห่ง
– สถานพยาบาลเอกชน – แห่ง
– ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน 3 แห่ง
– ร้านขายยาแผนปัจจุบัน 1 แห่ง
อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
– ตู้ยามตำรวจ 1 แห่ง
– สถานีดับเพลิง 1 แห่ง

สภาพทางเศรษฐกิจ
อาชีพ
– การทำไร่ มันสำปะหลัง ,สับปะรด
– การทำสวน มะม่วง ,มะพร้าว ,ยางพารา , ยูคาลิปตัส
– รับจ้าง ทำการเกษตรและโรงงานอุตสาหกรรม
– การเลี้ยงสัตว์
– การพาณิชย์และอื่นๆ

หน่วยธุรกิจในเขต อบต.
– ธนาคาร – แห่ง
– โรงแรม 1 แห่ง
– ปั๊มน้ำมันและก๊าซ – แห่ง
– โรงงานอุตสาหกรรม 1 แห่ง
– ธุรกิจสนามกอล์ฟ 1 แห่ง

สถานที่ติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักท้อน จังหวัดระยอง
ที่อยู่ องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักท้อน ต.สำนักท้อน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130
โทรศัพท์ :0-3894-3000, 0-3894-3003
โทรสาร :0-3894-3003
เว็ปไซต์ www.samnakthon.go.th
เฟสบุค อบต. สำนักท้อน

 

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ