องค์การบริหารส่วนตำบลเพ จังหวัดระยอง

องค์การบริหารส่วนตำบลเพ จังหวัดระยอง

หมวดหมู่: หน่วยงานราชการ, 19/05/2015, 19:59, ชม: 1,636 ครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลเพ จังหวัดระยอง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง มีฐานะเป็นนิติบุคคล ได้รับการจัดตั้งจาก “สภาตำบลเพ” เป็น “องค์การบริหารส่วนตำบลเพ” ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 19 มกราคม 2539 ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 113 ตอนที่ 9 ง ฉบับวันที่ 30 มกราคม 2539 ซึ่งมีผลบังคับตามประกาศเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2539 โดยให้มีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม

ภารกิจองค์การบริหารส่วนตำบลเพ จังหวัดระยอง
มีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ดังนี้ หน้าที่ที่ต้องทำ
1.จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก
2.รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำทางเดิน และที่สาธารณะรวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
3.ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ
4.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
5.ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
6.ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการองค์การบริหารส่วนตำบลเพ จังหวัดระยอง
7.คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
8.บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
9.ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจำเป็นและสมควร

หน้าที่ที่อาจจะทำองค์การบริหารส่วนตำบลเพ จังหวัดระยอง
1.ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร
2.ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
3.จัดให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ
4.ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ
5.ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์
6.ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว
7.บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร
8.การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
9.หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล
10.ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม
11.กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์
12.การท่องเที่ยว
13.การผังเมือง

รางวัลองค์การบริหารส่วนตำบลเพ จังหวัดระยอง
1. รางวัลชมเชยการประกวดชายหาดรักษ์สะอาด ประจำปี 2556
2. รางวัลรองชนะเลิศศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลดีเด่น ระดับเขต ประจำปี 2554
3. รางวัลอันดับที่ 1 ในการประกวดศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลที่มีผลงานดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2554
4. รางวัลชมเชยการประกวดชายหาดรักษ์สะอาด ประจำปี 2552
5. รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์ประเมินตามมาตรฐานการบริหารจัดการ โครงการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2548
6. รางวัลอันดับที่ 2 การดูแลรักษาความสะอาดและรักษาสภาพแวดล้อมดีเด่น ประจำปี 2543

เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีขนาดเล็ก ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พศ. 2539 มีอานาเขตพื้นที่ 8 ตร.กม. มีประชากรทั้งสิ้น 1,828 คน โดยเป็นประชากรชายทั้งสิ้น 881 คน และเป็นประชากรหญิงทั้งสิ้น 947 คน ประธานสภา อบต.เพ : นายธีรวัฒน์ สุดสุข นายก อบต.เพ :นายมงคล โพธิ์แสง ปลัด อบต.เพ :นางสมถวิล จันทร์พราหมณ์

สถานที่ติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลเพ จังหวัดระยอง
ที่อยู่ องค์การบริหารส่วนตำบลเพ หมู่ 1 ตำบลเพ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21160
เบอร์ติดต่อ :0-3865-1911
เบอร์แฟกซ์ :0-3865-1921
เว็ปไซต์ paesao.siam2web.com
เฟสบุค องค์การบริหารส่วนตำบลเพ

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ