เทศบาลตำบลแกลงกะเฉด จังหวัดระยอง

เทศบาลตำบลแกลงกะเฉด จังหวัดระยอง

หมวดหมู่: หน่วยงานราชการ, 20/05/2015, 13:51, ชม: 1,961 ครั้ง

เทศบาลตำบลแกลงกะเฉด จังหวัดระยอง

ประวัติความเป็นมาของเทศบาลตำบลแกลงกะเฉด
เทศบาลตำบลแกลงกะเฉด ได้รับการจัดตั้งเป็นสุขาภิบาลเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2529 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 103 ตอนที่ 39 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2529 ต่อมาได้เปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลเป็นเทศบาล เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ.2542 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 116 ตอนที่ 9 ก ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2542
ดวงตราและเครื่องหมายของเทศบาลตำบลแกลงกะเฉด

1. ดวงตราเป็นรูปวงกลม เส้นผ่าศูนย์กลาง 5 ซม. ขอบด้านบนระบุข้อความว่า “เทศบาลตำบลแกลงกะเฉด” ขอบด้านล่างระบุข้อความว่า “จังหวัดระยอง”
2. ตอนกลางดวงตรา ได้กำหนดให้มีรูปต้นยางพารา ทุ่งนา ภูเขา โขดหินและทะเล เป็นเครื่องหมายของเทศบาล
3. ความหมายในเครื่องหมายของเทศบาล เนื่องจากเทศบาลตำบลแกลงกะเฉดได้รวมพื้นที่บางส่วนของ 2 ตำบลเข้าด้วยกัน คือ ตำบลแกลง และตำบลกะเฉด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง จึงได้นำลักษณะภูมิประเทศและอาชีพของราษฎรในพื้นที่ทั้ง 2 ตำบล มาประยุกต์เป็นเครื่องหมายของเทศบาล ดังนี้
ตำบลแกลง พื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม ราษฎรประกอบอาชีพทำนาและบางส่วนอยู่ติดทะเล ด้านทิศตะวันออกเป็นภูเขาเตี้ย ๆ กั้นระหว่างอำเภอเมืองระยอง กับอำเภอแกลง จังหวัดระยอง จึงได้นำรูปทุ่งนา ภูเขา โขดหินและทะเล มาใส่ไว้เป็นเครื่องหมายของเทศบาล
ตำบลกะเฉด พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม ราษฎรประกอบอาชีพทำนาและทำสวนยางพาราเล็กน้อย จึงได้นำรูปทุ่งนาและต้นยางพารามาใส่ไว้เป็นเครื่องหมายของเทศบาล
สำหรับดวงอาทิตย์ที่อยู่เหนือภูเขา หมายถึง ความรุ่งโรจน์ของเทศบาลแห่งนี้ และห่วง 2 ห่วง ซึ่งอยู่ด้านล่างของเครื่องหมายในดวงตราเทศบาล หมายถึงความร่วมมือของราษฎรทั้ง 2 ตำบล ที่จะช่วยกันพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเจริญรุ่งเรืองสืบไปเทศบาลตำบลแกลงกะเฉด จังหวัดระยอง

ลักษณะภูมิประเทศเทศบาลตำบลแกลงกะเฉด จังหวัดระยอง
ทิศเหนือ ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลกะเฉด
ทิศใต้ ติดต่อกับ ชายฝั่งทะเลอ่าวไทย
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ เทศบาลตำบลสุนทรภู่
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง

ลักษณะภูมิอากาศเทศบาลตำบลแกลงกะเฉด จังหวัดระยอง
ที่ตั้ง เทศบาลตำบลแกลงกะเฉด ตั้งอยู่ที่ตำบลแกลง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง อยู่ห่างจากเมืองระยองเป็นระยะทาง 25 กิโลเมตร

เนื้อที่ มีพื้นที่ 13.49 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 8,432 ไร่

แหล่งน้ำธรรมชาติเทศบาลตำบลแกลงกะเฉด จังหวัดระยอง
ในเขตเทศบาลตำบลแกลงกะเฉด มีแหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์ 1 แห่ง คือ สระน้ำหนองบัว อยู่ที่ ม.3 ต.แกลง ใช้ในการทำประปาหมู่บ้าน และมีลำคลอง 1 ลำคลอง คือ “ลำคลองกะเฉด” ซึ่งชาวบ้าน ต.แกลง เรียกว่าคลองแกลง และชาวบ้านตำบลกะเฉดเรียกว่า “คลองกะเฉด”

สถานที่ติดต่อเทศบาลตำบลแกลงกะเฉด จังหวัดระยอง
ที่อยู่เลขที่ 139/12 ถนนสายหน้าเทศบาล ตำบลแกลง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์ 21160
โทรศัพท์ : 0-3864-7442
โทรสาร : 0-3864-7442
อีเมล์ : admin@klangkachedcity.go.th
เวปไซต์ www.klangkachedcity.go.th
เฟสบุค สำนักงาน เทศบาลตำบลแกลงกะเฉด

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ