เทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง

เทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง

หมวดหมู่: หน่วยงานราชการ, 20/05/2015, 15:01, ชม: 2,819 ครั้ง

เทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง

ตราสัญลักษณ์เทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง

ตราสัญลักษณ์ประจำเทศบาลนครระยอง
คือ ช้างพังคีรีบัญชรอยู่ใต้ร่มต้นสะตือ

ซึ่งมีความหมาย ดังนี้ ช้างพังคีรีบัญชร เป็นช้างทรงช้างศึกคู่พระทัยของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชในการเดินทัพเมื่อครั้งทรงนำทหารกล้า จำนวน 500 นาย ตีฝ่าวงล้อมของพม่าออกจากเมืองกรุงศรีอยุทธยามุ่งสู่หัวเมืองฝั่งชายทะเลตะวันออก เข้าตีเมืองจันทบุรีและตราดจนสำเร็จ ก่อนจะกลับทัพไปกู้กรุงศรีอยุทธยาคืนจากพม่า

ต้นสะตือ เป็นต้นไม้ที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชใช้ผูกช้างทรงเมื่อครั้งที่พระองค์แวะมาพักบำรุงกำลังพลก่อนที่จะเดินทางไปจันทบุรี เพื่อยึดเป็นที่มั่นในการสะสมกำลังพล เพื่อใช้ในการ กอบกู้เอกราชคืนจากพม่า ณ ที่ต้นสะตือนี้เองที่พระองค์ทรงใช้ประทับเอนกาย และเสด็จออก ว่าราชการเรียกประชุมกรรมการเมืองและประชาชนชาวระยอง ประกาศให้ประชาชนได้ทราบ ในเจตจำนงของพระองค์ที่มีการยกทัพมาระยองในครานั้น ก็เพื่อจะกอบกู้เอกราชของชาติไทย ให้พ้นจากพม่าเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง

ประวัติเทศบาลนครระยอง
การที่จะกล่าวถึงประวัติย่อของเทศบาลนครระยองว่าเป็นอย่างไรนั้น เป็นการสมควรที่จะได้ทราบถึงความเป็นมาดั้งเดิมก่อนที่จะจัดตั้งเทศบาลขึ้น กล่าวคือ นับตั้งแต่ปี ๒๔๖๐ ได้มีพระบรมราชโองการประกาศให้ใช้พระราชบัญญัติจัดการสุขาภิบาล ตามหัวเมือง รศ.๑๒๗ ขึ้น ในท้องที่ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมืองระยอง มีฐานะเป็นสุขาภิบาลเมืองระยอง มีเขตตามที่กำหนดไว้ ในประกาศพระบรมราชโองการจัดตั้งนั้นสำหรับการสุขาภิบาลได้ดำเนินกิจการมาได้จนถึงปี พ.ศ.๒๔๖๓ได้เกิดอัคคีภัยอย่างใหญ่หลวงไหม้ตลาด อันเป็นย่านชุมชน ในเขตสุขาภิบาลแทบทั้งหมด เป็นเหตุให้ประชาชนต้องอดอยากยากเข็ญแทบสิ้นเนื้อประดาตัว ทางราชการจึงได้ระงับการใช้พระราชบัญญัติจัดการสุขาภิบาลไว้ชั่วคราว ต่อมาเมื่อประชาชนได้ก่อสร้างบ้านเรือนหนาแน่นขึ้นมากพอที่จัดการสุขาภิบาลเพื่อทะนุบำรุงความสุขของประชาชนสืบต่อไปได้อีก จึงได้ มีประกาศให้ใช้พระราชบัญญัติจัดการสุขาภิบาลต่อไปใหม่ การสุขาภิบาลก็ได้ทำความเจริญให้แก่ท้องถิ่นมาเป็นลำดับ จวบจนกระทั่งรัฐบาลได้ตราพระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาล พุทธศักราช ๒๔๗๖

ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๔๗๘ จึงได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะท้องถิ่นอันเป็นสุขาภิบาลเมืองระยองขึ้นเป็นเทศบาลเมืองระยอง โดยถือเขตสุขาภิบาลเดิมเป็นเขตเทศบาล ปรากฏตามราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๕๒ ตอนที่ ๕๖ หน้า ๑๗๑๘ลงวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๔๗๘ นับแต่นั้นเป็นต้นมาเทศบาลเมืองระยองก็ได้ทำความเจริญก้าวหน้าให้แก่ท้องถิ่นมาเป็นลำดับโดยรวดเร็วสมควรที่จะขยายเขตเทศบาลให้กว้างขวางยิ่งขึ้น เพื่อบำรุงความสุขความเจริญของประชาชนให้กว้างขวางออกไป รัฐบาลจึงได้ตราพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลเมืองระยองขึ้น เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๔๙๙ ปรากฎตามราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๗๓ ตอนที่ ๕๗ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๔๙๙ โดยขยายเขตเทศบาลเมืองระยองไปหมู่บ้านปากคลองและปากน้ำตำบลปากน้ำ และหมู่บ้านเชิงเนิน ตำบลเชิงเนินบางส่วนที่มีเขตติดต่อกับเขตเทศบาลเดิมและมีประชาชนตั้งบ้านเรือนอยู่เป็นปึกแผ่นแน่นหนา เป็นครั้งที่สอง รวมเป็นเนื้อที่ ๔.๓๕๖ ตารางกิโลเมตร

ในสมัยที่เริ่มตั้งเทศบาลครั้งแรก ทางเทศบาลต้องอาศัยห้องทำงานของผู้ตรวจการเทศบาล ซึ่งอยู่รวมกันที่ศาลากลางจังหวัด จนถึง พ.ศ. ๒๔๘๔ จึงได้ย้ายไปเช่าที่ดินและอาคารของเอกชนเป็นสำนักงานขึ้น ในย่านชุมนุมชน ณ ถนนชุมพล ต่อมาปีพ.ศ. ๒๔๘๕ จึงได้ซื้อที่ดิน และอาคารดังกล่าวขึ้นเป็นกรรมสิทธิ์ของเทศบาล

ต่อมาในปีพ.ศ. ๒๕๐๗ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดในสมัยนั้น (นายส่ง เหล่าสุนทร) เห็นว่าสำนักงานเทศบาลหลังเก่าอยู่ในที่ชุมนุมชนแออัด เป็นการไม่ปลอดภัยเมื่อเกิดอัคคีภัยขึ้น จึงได้แนะนำให้หาที่ตั้งสำนักงานใหม่ และได้ตกลงซื้อที่ของนางช่วง เทพหัสดิน ณ อยุธยา ตรงข้ามกับศาลากลางจังหวัด เป็นจำนวนเนื้อที่ประมาณ ๖ ไร่ไว้ ต่อมาคณะเทศมนตรีในสมัยนั้นเห็นว่าสถานที่เดิมคับแคบแออัดไม่ปลอดภัยเมื่อเวลาเกิดอัคคีภัย และเวลาฝนตกหนักน้ำท่วมพื้นชั้นล่างของสำนักงาน และไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย

จึงได้สั่งให้ย้ายสำนักงานเทศบาลมาทำงานชั่วคราวที่กองอาสารักษาดินแดนในสวนศรีเมือง และได้ทำการประมูลถมที่ๆทางเทศบาลจัดซื้อไว้ปลูกสำนักงาน และได้เปิดให้มีการประมูลที่ดินในบริเวณสำนักงานหลังเก่าเพื่อปลูกสร้างอาคารพาณิชย์ขึ้น และได้นำเงินกินเปล่านั้นมาปลูกสำนักงานหลังใหม่ ผลการประมูลปรากฎว่ามีผู้เสนอให้ราคากินเปล่าที่ดินบริเวณดังกล่าวถึง ๖๕๐.๐๐๐ บาท จึงได้เปิดประมูลสร้างสำนักงานหลังใหม่ขึ้นตามแบบแปลนของกรมโยธาธิการ เทศบาล เป็นแบบทรงไทย โดยดัดแปลงขยายช่วงเสามุกตรงบันไดให้กว้าง และทำกันสาดด้านหน้าสำหรับจอดพักรถและปรับปรุงภายในสำนักงานให้ดีขึ้น ผลการประมูลการก่อสร้างเทศบาลสิ้นเงิน ๖๐๐.๐๐๐ บาท และสร้างเสร็จในเดือนธันวาคม ๒๕๐๗

ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๒๒(ในสมัยของนายเฉลา วิริยะพงษ์เป็นนายกเทศมนตรี)ได้มีพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลเมืองระยอง ปรากฏในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๙๖ ตอนที่ ๒๒๑ ลงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๒๒ โดยมีเหตุผลคือ เนื่องจากท้องที่นอกเขตเทศบาลเมืองระยอง ได้เจริญขึ้นและมีชุมนุมชนอยู่หนาแน่น สมควรขยายเขตเทศบาลเมืองระยอง เพื่อประโยชน์ในการบริหารกิจการและการทะนุบำรุงท้องถิ่นต่อไป รวมเนื้อที่ ๑๖.๙๕ ตารางกิโลเมตร เทศบาลได้ใช้สำนักงานหลังนี้เป็นสถานที่ปฏิบัติงานตลอดมา และได้มีการปรับปรุงซ่อมแซมโครงสร้างครั้งใหญ่ ในปี พ.ศ. ๒๕๓๗ ต่อเนื่องถึงปี พ.ศ.๒๕๓๙ ในสมัยนายเฉลา วิริยะพงษ์ เป็นนายกเทศมตรี โดยได้ย้ายเจ้าหน้าที่ไปปฏิบัติงานที่ศาลาประชาคมจังหวัดระยอง และสนามแบดมินตันหลังสำนักงานเป็นการชั่วคราว แม้ว่าเทศบาลจะได้ทำการปรับปรุงสำนักงานครั้งใหญ่แต่ก็มิได้ขยายตัวอาคารสำนักงาน ทำให้เริ่มคับแคบ เนื่องจากมีเจ้าหน้าที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับมีประชาชนมารับบริการเพิ่มมากขึ้น และมีความเจริญก้าวหน้ามาเป็นลำดับ

ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๔๗๘ จึงได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะท้องถิ่นอันเป็นสุขาภิบาลเมืองระยองขึ้นเป็นเทศบาลเมืองระยอง โดยถือเขตสุขาภิบาลเดิมเป็นเขตเทศบาล ปรากฏตามราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๕๒ ตอนที่ ๕๖ หน้า ๑๗๑๘ลงวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๔๗๘ นับแต่นั้นเป็นต้นมาเทศบาลเมืองระยองก็ได้ทำความเจริญก้าวหน้าให้แก่ท้องถิ่นมาเป็นลำดับโดยรวดเร็วสมควรที่จะขยายเขตเทศบาลให้กว้างขวางยิ่งขึ้น เพื่อบำรุงความสุขความเจริญของประชาชนให้กว้างขวางออกไป รัฐบาลจึงได้ตราพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลเมืองระยองขึ้น เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๔๙๙ ปรากฎตามราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๗๓ ตอนที่ ๕๗ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๔๙๙ โดยขยายเขตเทศบาลเมืองระยองไปหมู่บ้านปากคลองและปากน้ำตำบลปากน้ำ และหมู่บ้านเชิงเนิน ตำบลเชิงเนินบางส่วนที่มีเขตติดต่อกับเขตเทศบาลเดิมและมีประชาชนตั้งบ้านเรือนอยู่เป็นปึกแผ่นแน่นหนา เป็นครั้งที่สอง รวมเป็นเนื้อที่ ๔.๓๕๖ ตารางกิโลเมตร

ในสมัยที่เริ่มตั้งเทศบาลครั้งแรก ทางเทศบาลต้องอาศัยห้องทำงานของผู้ตรวจการเทศบาล ซึ่งอยู่รวมกันที่ศาลากลางจังหวัด จนถึง พ.ศ. ๒๔๘๔ จึงได้ย้ายไปเช่าที่ดินและอาคารของเอกชนเป็นสำนักงานขึ้น ในย่านชุมนุมชน ณ ถนนชุมพล ต่อมาปีพ.ศ. ๒๔๘๕ จึงได้ซื้อที่ดิน และอาคารดังกล่าวขึ้นเป็นกรรมสิทธิ์ของเทศบาล

ต่อมาในปีพ.ศ. ๒๕๐๗ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดในสมัยนั้น (นายส่ง เหล่าสุนทร) เห็นว่าสำนักงานเทศบาลหลังเก่าอยู่ในที่ชุมนุมชนแออัด เป็นการไม่ปลอดภัยเมื่อเกิดอัคคีภัยขึ้น จึงได้แนะนำให้หาที่ตั้งสำนักงานใหม่ และได้ตกลงซื้อที่ของนางช่วง เทพหัสดิน ณ อยุธยา ตรงข้ามกับศาลากลางจังหวัด เป็นจำนวนเนื้อที่ประมาณ ๖ ไร่ไว้ ต่อมาคณะเทศมนตรีในสมัยนั้นเห็นว่าสถานที่เดิมคับแคบแออัดไม่ปลอดภัยเมื่อเวลาเกิดอัคคีภัย และเวลาฝนตกหนักน้ำท่วมพื้นชั้นล่างของสำนักงาน และไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย

จึงได้สั่งให้ย้ายสำนักงานเทศบาลมาทำงานชั่วคราวที่กองอาสารักษาดินแดนในสวนศรีเมือง และได้ทำการประมูลถมที่ๆทางเทศบาลจัดซื้อไว้ปลูกสำนักงาน และได้เปิดให้มีการประมูลที่ดินในบริเวณสำนักงานหลังเก่าเพื่อปลูกสร้างอาคารพาณิชย์ขึ้น และได้นำเงินกินเปล่านั้นมาปลูกสำนักงานหลังใหม่ ผลการประมูลปรากฎว่ามีผู้เสนอให้ราคากินเปล่าที่ดินบริเวณดังกล่าวถึง ๖๕๐.๐๐๐ บาท จึงได้เปิดประมูลสร้างสำนักงานหลังใหม่ขึ้นตามแบบแปลนของกรมโยธาธิการ เทศบาล เป็นแบบทรงไทย โดยดัดแปลงขยายช่วงเสามุกตรงบันไดให้กว้าง และทำกันสาดด้านหน้าสำหรับจอดพักรถและปรับปรุงภายในสำนักงานให้ดีขึ้น ผลการประมูลการก่อสร้างเทศบาลสิ้นเงิน ๖๐๐.๐๐๐ บาท และสร้างเสร็จในเดือนธันวาคม ๒๕๐๗

ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๒๒(ในสมัยของนายเฉลา วิริยะพงษ์เป็นนายกเทศมนตรี)ได้มีพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลเมืองระยอง ปรากฏในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๙๖ ตอนที่ ๒๒๑ ลงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๒๒ โดยมีเหตุผลคือ เนื่องจากท้องที่นอกเขตเทศบาลเมืองระยอง ได้เจริญขึ้นและมีชุมนุมชนอยู่หนาแน่น สมควรขยายเขตเทศบาลเมืองระยอง เพื่อประโยชน์ในการบริหารกิจการและการทะนุบำรุงท้องถิ่นต่อไป รวมเนื้อที่ ๑๖.๙๕ ตารางกิโลเมตร เทศบาลได้ใช้สำนักงานหลังนี้เป็นสถานที่ปฏิบัติงานตลอดมา และได้มีการปรับปรุงซ่อมแซมโครงสร้างครั้งใหญ่ ในปี พ.ศ. ๒๕๓๗ ต่อเนื่องถึงปี พ.ศ.๒๕๓๙ ในสมัยนายเฉลา วิริยะพงษ์ เป็นนายกเทศมตรี โดยได้ย้ายเจ้าหน้าที่ไปปฏิบัติงานที่ศาลาประชาคมจังหวัดระยอง และสนามแบดมินตันหลังสำนักงานเป็นการชั่วคราว แม้ว่าเทศบาลจะได้ทำการปรับปรุงสำนักงานครั้งใหญ่แต่ก็มิได้ขยายตัวอาคารสำนักงาน ทำให้เริ่มคับแคบ เนื่องจากมีเจ้าหน้าที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับมีประชาชนมารับบริการเพิ่มมากขึ้น และมีความเจริญก้าวหน้ามาเป็นลำดับ

สถานที่ติดต่อเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง
ที่อยู่ 44/6 ถนนตากสินมหาราช ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000
อีเมล: rayongbell@gmail.com
โทรศัพท์: 0-3862-0111 หรือ 0-3861-1345
แฟกซ์: 0-3887-0091
เวปไซต์ www.rayongcity.net
เฟสบุค เทศบาลนครระยอง

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ