ที่ว่าการอำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

ที่ว่าการอำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

หมวดหมู่: หน่วยงานราชการ, 21/05/2015, 21:13, ชม: 6,743 ครั้ง

ที่ว่าการอำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

ประวัติที่ว่าการอำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง
ท้องที่อำเภอนิคมพัฒนาเดิมเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอบ้านค่าย ทางราชการได้แบ่งพื้นที่การปกครองออกมาตั้งเป็น กิ่งอำเภอนิคมพัฒนา ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2539 โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม ปีเดียวกัน และต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกาลงวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ยกฐานะขึ้นเป็น อำเภอนิคมพัฒนา โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน ปีเดียวกัน

ที่ตั้งและอาณาเขตที่ว่าการอำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง อำเภอนิคมพัฒนาตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้  ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอปลวกแดง  ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอบ้านค่าย  ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอเมืองระยองและอำเภอบ้านฉาง  ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอบางละมุง (จังหวัดชลบุรี)ที่ว่าการอำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

สถานที่ติดต่อที่ว่าการอำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง
ที่อยู่ ที่ว่าการอำเภอนิคมพัฒนา เลขที่ 8 หมู่ที่ 1 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21180
โทรศัพท์ 0 3863 6197
โทรสาร 0 3863 7312
เฟสบุค ที่ว่าการอำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง
ที่มา th.wikipedia.org

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ