ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานประจำภาคตะวันออก (จังหวัดระยอง)

ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานประจำภาคตะวันออก (จังหวัดระยอง)

หมวดหมู่: หน่วยงานราชการ, 22/05/2015, 21:04, ชม: 3,336 ครั้ง

ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานประจำภาคตะวันออก (จังหวัดระยอง)  ความเป็นมาศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานประจำภาคตะวันออก (จังหวัดระยอง)  สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน มีหน้าที่สร้างหลักประกันแก่ลุกจ้างและผู้ประกันตนให้ได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติเงินทุนทดแทน และพ.ร.บ. ประกันสังคม รวมทั้งการให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพในการทำงานแก่ลูกจ้างที่ประสบอันตราย เจ็บป่วยหรือสูญเสียอวัยวะ เนื่องจากการทำงานและผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพ เพื่อช่วยให้ลูกจ้างที่สูญเสียอวัยวะ หรือสูญเสียสมรรถภาพในการทำงานได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ สามารถกลับเข้าทำงานในสถานประกอบการ หรือประกอบอาชีพอิสระ และสามารถช่วยเหลือตนเองได้ โดยไม่เป้นภาระกับครอบครัวและสังคม โดยสำนักงานประกันสังคมได้จัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานเป็นแห่งแรกที่ตำบลบางพูน อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๒๘ และคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๓๗ เห็นชอบในหลักการให้จัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานประจำภาคขึ้น ๔ แห่ง ที่จังหวัดระยอง ขอนแก่น เชียงใหม่และสงขลา เพื่อกระจายงานการให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ และแนะแนวอาชีพแก่ลูกจ้าง ผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพ และลูกจ้างประสบอันตราย สูญเสียอวัยวะทุพพลภาพสู่ภูมิภาคโดยจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานประจำภาคเป็นแห่งแรกที่จังหวัดระยองศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานประจำภาคตะวันออก (จังหวัดระยอง)

ศูนย์ฟื้นฟูฯ ภาคตะวันออก (จังหวัดระยอง) ได้รับอนุญาติให้ใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตนิคมสร้างตนเอง ตำบลพนานิคม กิ่งอำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง เนื้อที่ ๔๒ ไร่ ๓ งาน ๔๙ ตารางวา จากกรมประชาสงเคราะห์ กระทรวงแรงงานและสวัสดิ์การสังคม เพื่อใช้ในการก่อสร้างศูนย์ฯ โดยเริ่มทำการก่อสร้างเมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิการยน ๒๕๔๒ ใช้งบประมาณจากดอกผลของเงิน กองทุนเงินทดแทนเป้นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง จำนวนเงิน ๑๙๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๖ และวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๔๗ สำนักงานประกันสังคมได้จัดพิธีเปิดอาคารที่ทำการศูนย์ฟื้นฟูฯ ภาคตะวันออก (จังหวัดระยอง) โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จมาเป้นองค์ประธานในพิธี ดังนั้นในวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ของทุกปี สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน จึงกำหนดให้เป็นวันคล้ายวันสถาปนาศูนย์ฟื้นฟูฯ ภาคตะวันออก (จังหวัดระยอง)

สถานที่ติดต่อศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานประจำภาคตะวันออก (จังหวัดระยอง)
ที่อยู่ เลขที่ 12 หมู่ 2 ซอย 8 ตำบลพนานิคม อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21180
โทรศัพท์ 0-3887-7246 , 0-3889-7120 , 0-3889-7118
โทรสาร 0-3889-7500
เว็บไซต์ www.sso.go.th

แผนที่ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานประจำภาคตะวันออก (จังหวัดระยอง)

แผนที่ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานประจำภาคตะวันออก  (จังหวัดระยอง)

 

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ