สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง

หมวดหมู่: หน่วยงานราชการ, 28/05/2015, 14:42, ชม: 3,959 ครั้ง

ประวัติสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง
จากนโยบายของรัฐบาลที่วางแนวทางในการปฎิรูประบบราชการ โดยดำเนินการปรับปรุงระบบการบริหารราชการแผ่นดินของส่วนราชการต่างๆ ให้เป็นระบบ ซึ่งมีการก่อตั้งหน่วยงานขึ้นใหม่ เพื่อให้เป็นหน่วยงานหลัก ในการปฎิบัติภารกิจที่เคยซ้ำซ้อนอยู่ในหน่วยงานอื่นๆ ให้เป็นระบบ เปรียบเสมือนเป็นเจ้าภาพในการดำเนินงาน เพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติเป็นหลัก ทั้งยังเป็นการตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น ในส่วนของกระทรวงมหาดไทย มีหน่วยงานใหม่ถือกำเนิดขึ้นเพื่อจัดการสาธารณภัยอย่างเป็นระบบ คือ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยมีภารกิจหน้าที่ในการจัดทำแผนแม่บท วางมาตรการ ส่งเสริมสนับสนุน การป้องกัน บรรเทาและฟื้นฟูจากสาธารณภัย โดยกำหนดนโยบายด้านความปลอดภัย สร้างระบบป้องกัน เตือนภัย ฟื้นฟูหลังเกิดภัย และการติดตามประเมินผล เพื่อให้หลักประกันในด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประกอบด้วยบุคลากรที่ถ่ายโอนมาจาก ๕ หน่วยงาน คือสำนักงาน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง

กรมการเร่งรัดพัฒนาชนบท
กองป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน กรมการปกครอง
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันอุบัติภัย สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
กองสงเคราะห์ผู้ประสบภัย กรมประชาสงเคราะห์
กรมการพัฒนาชุมชน (งานบริการด้านช่างพื้นฐาน)
ซึ่งบุคลากรจากหน่วยงานเหล่านี้จะเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันใจการปฏิบัติงานป้องกัน บรรเทา และฟื้นฟู ด้วยระบบการบริหารจัดการสาธารณภัยอย่างเป็นระบบ และเกิดผลสัมฤทธิ์ในการลดความสูญเสียที่เกิดขึ้น จากสาธารณภัยทุกประเภทอย่างเป็นรูปธรรม ส่วนราชการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประกอบด้วย สำนักงานเลขานุการกรม, กองการเจ้าหน้าที่, กองคลัง, ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ๑-๑๘(เขต ๑ ปทุมธานี, เขต ๒ สุพรรณบุรี, เขต ๓ ปราจีนบุรี, เขต ๔ ประจวบคีรีขันธ์, เขต ๕ นครราชสีมา, เขต ๖ ขอนแก่น, เขต ๗ อุบลราชธานี, เขต ๘ กำแพงเพชร, เขต ๙ พิษณุโลก, เขต ๑๐ ลำปาง, เขต ๑๑ สุราษฎร์ธานี, เขต ๑๒ สงขลา, เขต ๑๓ อุบลราชธานี, เขต ๑๔ อุดรธานี, เขต ๑๕ เชียงราย, เขต ๑๖ ชัยนาท, เขต ๑๗ จันทบุรี, เขต ๑๘ ภูเก็ต) ศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย, สำนักช่วยเหลือผู้ประสบภัย, สำนักนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, สำนักมาตรการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และสำนักส่งเสริมการป้องกันสาธารณภัย เมื่อมีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดการสาธารณภัยอย่างเป็นระบบ ซึ่งจะเป็นศูนย์กลาง ในการพัฒนาประสิทธิภาพระบบการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อให้ประชาชนได้รับการดูแลเอาใจใส่ ให้มีความปลอดภัย และไม่ได้รับความสูญเสียด้านชีวิต และทรัพย์สินที่สืบเนื่องจากสาธารณภัย เอกสารฉบับนี้ ได้รวบรวมอำนาจหน้าที่ บทบาทภารกิจ โครงสร้างการบังคับบัญชาของส่วนราชการภายในกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานภายในกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก ต่อไป

วิสัยทัศน์สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง
เป็นหน่วยงานหลักของหลักของจังหวัด ในการจัดการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้อยู่ในระดับ มาตราฐานสากล

สถานที่ติดต่อสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง กระทรวงมหาดไทย
ที่อยู่ศาลากลางจังหวัดระยอง (ชั้น ๓ มุขหลัง) ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์ 21000
โทรศัพท์ 0-3869-4129-33
กลุ่มยุทธศาสตร์และการจัดการ ต่อ 11
ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ ต่อ 12
ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย ต่อ 13
โทรสาร ต่อ 14 หรือ 15
เว็บไซต์ 122.155.1.145

 

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ